Kvalitet Miljö Socialt Ansvar Kriterieråd

KVALITET

Säkra möbler med lång teknisk livslängd

MILJÖ

Möbler med minimal påverkan i både produktion och vid användning

SOCIALT ANSVAR

Medvetna producenter som arbetar systematiskt med leverantörskedjan

Våra krav

Möbelfakta speglar omvärldens krav med ett komplett och uppdaterat referens- och märkningssystem, som därmed blir synonymt för professionalitet och kvalitet ända till sista ledet hos slutanvändaren.
Systemet baseras på tre kravområden (delar):

     ●  Kvalitet (tekniska krav)
     ●  Miljö
     ●  Socialt ansvar

Med ett spann som rör sig från rent funktionella och säkerhetsmässiga krav för möbeln till ett genomgående grönt tänk och hur man möter etiska krav i produktionen, ska Möbelfakta ta höjd för en hållbar utveckling och bli det självklara referenssystemet för den svenska möbelindustrin. 

Ett system i tiden
Möbelfaktas styrelse ansvarar för innehållet i Möbelfakta. Kriterierådet utvecklar kriterierna i enlighet med standarden ISO 14025 vilket innebär att produkterna klarar miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part, att kraven skärps kontinuerligt och att de tas fram ur ett livscykelperspektiv. Se vidare under Möbelfaktas kriterieråd, nederst.

Kvalitet

Standarder för fullgod teknisk kvalitet för möbler utarbetas huvudsakligen inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och dess tekniska kommitté. I de fall där det inte finns EN-standarder är Möbelfakta om möjligt anpassat till internationella standarder, ISO-standarder.

Möbelfaktas tekniska krav baserar sig på dessa standarder. Produkter som uppfyller Möbelfaktas krav uppfyller därmed aktuella standarder vilket underlättar för marknadsföring och vid export av möbler.

"Kvaliteten måste vara en del av ekvationen redan då en produktidé föds. Kvalitet i avsikten, formen, funktionen, metoden och materialet. Kvalitet kan aldrig vara en efterkonstruktion. "

                                                                                     - Johan Lindau, Blå Station -

 Användarmiljöer/provkriterier


När det gäller de tekniska kraven finns det  fem användarmiljöer i Möbelfakta som referenser för vad möbeln kan vara provad och godkänd för:

●  Hemmiljö, inklusive inredning för kök och bad
●  Offentlig miljö
●  Kontorsmiljö
●  Skolmiljö
●  Utomhusmiljö

 Vissa möbler kan godkännas för mer än en användarmiljö.

Det finns sex kategorier av kriterier:

     ●  Säkerhet/Funktion
     ●  Mått
     ●  Ytors motståndskraft
     ●  Brand/Antändlighet
     ●  Klädsel
     ●  Akustik

Möbler som uppfyller Möbelfaktas kvalitets kriterier är objektivt kontrollerade och verifierade. De bedöms tåla normalt slitage och har den säkerhet och funktion som kan avkrävas för den användarmiljö som de provats och godkänts för.

▸ Verifikationer

Det finns olika typer av verifikat kopplade till de olika kritierierna i Möbelfakta enligt nedan.

Säkerhet/funktion Mått Ytors motståndskraft Brand Klädsel

▸ Provningsinstitut

Det finns provningsinstitut i hela Europa, som kontrollerar tekniska krav på möbler. En del är specialiserade på "Säkerhet & funktion (1.1), andra på möbelns textil- och klädsel (1.5), medan några har kompetens inom samtliga provkritierier. I pdf-filen till höger finns en tabell över provningsinstitut och laboratorier i Europa.

Miljö

Möbelfaktas miljökrav bygger på Upphandlingsmyndighetens kriterier för offentlig upphandling av möbler. Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Miljökriterierna är uppdelade på dels obligatoriska materialkrav, dels obligatoriska produktkrav.

Materialkrav
Materialkraven rör framför allt råvaror och komponenter som används vid tillverkning av möbeln medan produktkraven rör den färdiga möbeln. Materialkraven innefattar krav på att träråvara ska härstamma från legala och acceptabla källor.
Vidare ställs krav på en rad kemikalier som bör minimeras eller helt undvikas i skivor, textil/skinn/läder, plast/gummi, stoppningsmaterial, lim och metall samt produkter avsedda för ytbehandling.

Produktkrav
Produktkraven å sin sida gäller själva möbeln och inbegriper krav på märkning, reservdelar, produktinformationer, skötselanvisningar och förpackningar.
Möbelproducenten ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att miljökraven följs.

I de flesta fall, särskilt gällande materialkraven, ska underleverantörer ta fram nödvändig dokumentation för att påvisa att kraven är uppfyllda. När det gäller produktkraven är det som regel möbelproducenten själv som ska ta fram nödvändig dokumentation eller i förekommande fall intyga att åtgärder är vidtagna för att uppfylla kraven.

Socialt Ansvar

Möbelproducenten måste ta hänsyn till ett antal sociala och etiska aspekter, bland annat när det gäller sitt ansvar gentemot arbetstagare och för de förhållanden som råder under produktionen. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring ”Code of Conduct” (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact.

Verkställande direktör eller styrelseordförande ska intyga att företaget genom ett systematiskt* arbete tillser att möbeln och de ingående delarna** tillverkas i enlighet med kraven inom Socialt ansvar i Möbelfaktas kravspecifikation. 
*För beskrivning av vad ett systematiskt arbete innebär, se Möbelfaktas ”Guide för socialt ansvar”. (under Deklarering)
**Standardiserade detaljer som skruvar, brickor, häftklamrar, tassar m.m. är undantagna.


"The Global Compact"
På "World Economic Forum" i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Kofi Annans initiativ ledde till bildandet av "The Global Compact" – tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som riktas till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. I Möbelfaktas ingår dessutom krav på god arbetsmiljö.

Möbelproducenten ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kriterierna i Möbelfaktas krav angående socialt ansvar följs.

Möbelfakta erbjuder stöd
Som stöd i arbetet med socialt ansvar finns följande:

     ●  Möbelfaktas ”Guide Socialt ansvar”
     ●  Möbelfaktas utbildningar
     ●  Riskanalys, inkl. landriskanalys
          Se länktips under avsnittet Riskanalys i denna guide.
     ●  Riskanalys, exempelmall
         Se exempel på mall för riskanalys av möbeln och dess ingående delar och material.
     ●  Möbelfaktas ”Underleverantörsintyg Social ansvar”
         Detta dokument kan användas för de företag som inte ställer egna krav på
         leverantörerna  motsvarande Socialt ansvar i Möbelfaktas kravspecifikation.
     ●  Möbelfaktas Deklarering / Möbelfaktas Kravspecifikation
         Frågorna kan användas som självutvärderingsformulär för agenter och grossister.
     ●  Frågor för initial leverantörsutvärdering ”Möbelfakta Initial assessment of suppliers”
     ●  Checklista Socialt ansvar ”Basic social compliance checklist Möbelfakta”
          En enklare checklista som möbelföretaget kan använda vid egna leverantörsbesök. 

▸ Systematiskt arbete med socialt ansvar

Möbelfakta kräver en miljöpolicy, ett skriftligt miljödokument eller ett miljöledningssystem som visar möbelföretagets ambitionsnivå kring miljön.
Miljöpolicyn ska vara skriftlig och utformad så att den kortfattat men kraftfullt och tydligt sammanfattar företagets syn på miljöarbetet. Den ska redovisa ambitionsnivån och företagets sätt att arbeta med miljöfrågorna.

Hur omfattande företagets miljöpolicy är avgör företaget självt. En del företag väljer att ha en miljöpolicy som omfattar fem punkter, andra har en miljöpolicy som sträcker sig över flera sidor. En bra grund att stå på är att policyn ska vara möjlig att följa och därför inte omfatta mer än företaget verkligen är kapabel till. Ambitionsnivån ska gå att uppfylla.

Målet med miljöpolicyn är:

     ●  att beskriva företagets visioner, principer och långsiktiga inriktning för miljöarbetet.
     ●  att ange verksamhetens ambitionsnivå.
     ●  att visa verksamhetens gemensamma värderingar i miljöfrågor.
     ●  att ange de samlade riktlinjerna för hur arbetet med miljön ska bedrivas i organisationen.
     ●  att ge underlag till miljömål och handlingsplaner.

▸ Efterlevnad av krav

Stickprovskontroll utföras både hos producent som hos dess underleverantörer.
Full transparens förväntas från möbelproducenten när det gäller hur innehållet i kravspecifikationen efterlevs. I händelse av att en möbelproducent eller dess leverantör bryter mot kraven ska korrigerande åtgärder vidtas.

En korrigerande åtgärd innebär att en möbelproducent säkerställer att det egna företaget, eller leverantören, så snabbtt som möjligt åtgärdar avvikelsen.

Möbelfaktas kriterieråd

Möbelfaktas externa kriterieråd har till uppgift att säkerställa att relevanta och aktuella kriterier ställs, baserade på omvärldsanalys, expertkompetens samt branschens och upphandlande parters intressen.

Kriterierna ska löpande uppdateras i relation till ny vetenskap samt nya lag- och marknadskrav, jämte standardisering. Även bevakning och jämförelser med andra märkningssystem utgör en viktig del av rådets arbete.

Möbelfaktas kriterieråd sammanträder minst två gånger per år.