About us FAQ Purpose History License Agreement Purchasers Möbelfakta 2.0

About Möbelfakta

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. Möbelfakta drivs av Möbelfakta Sverige AB, ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

I Möbelfaktas databas hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Möbelfakta har till syfte att minska transaktionskostnaderna för branschens alla olika aktörer. Krav går hand i hand med krav som ställs av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

FAQ

What is Möbelfakta?

Möbelfakta är en unik hållbarhetsmärkning för möbler som tar hänsyn till både kvalitet, miljö och socialt ansvar. Det är ett generellt referenssystem öppet för alla. Möbelfakta Sverige AB ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Trä- och Möbelföretagen (TMF). IVL är majoritetsägare och borgar för Möbelfaktas oberoende som märkningssystem. En bra beskrivning av Möbelfakta finns i denna broshyr.

How can Möbelfakta be used in public procurement?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger upphandlare i Europa möjligheten att använda märkningar som bevis för att säkerställa att en vara motsvarar de krav som ställs. Möbelfakta uppfyller alla villkor som ställs för att använda märkningen, se krav hos Procurement Agency (Upphandlingsmyndigheten).

How do you declare furniture with Möbelfakta?

För att deklarera möbler med Möbelfakta behöver företaget en godkänd deklarant. Deklaranten börjar med att gå deklarationsutbildningen och kan sedan påbörja deklarering av produkter. Första produkten som blir deklarerad godkänns inte förrän en revision på plats hos företaget har gjorts. 
Steg 1 - Deklarantkurs
Steg 2 - Deklarering
Steg 3 - Granskning och utfärdande av intyg
Läs mer under Declaration...

What does it take to declare your furniture?

Deklarationen av en möbel baserar sig på krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Den erforderliga dokumentationen beskrivs i kravspecifikationen. 
Några exempel är:
•    Inom kvalitet t.ex. provningsrapporter från ett ackrediterat laboratorium 
•    Inom miljö bl.a. underleverantörsintyg
•    För delen socialt ansvarstagande ska företaget t.ex. kartlagt och gjort riskbedömningar på underleverantörskedjan.

How do I test my furniture?

I första hand ska du kontakta ett provningslaboratorium. Där för du hjälp med hur provningen ska göras. Lista på ackrediterade provningslaboratorier is found here

Where can I Find Möbelfakta Approved Products?

På denna hemsida www.mobelfakta.se finns alla godkända produkter. Du kan söka på namn, producent eller deklarationsnummer. Du får bild på produkten och kan se giltighetstiden för märkningen.

Are there examples of how Möbelfakta meets ISO 14024?

Krav och verifieringsmetoder är vetenskapsbaserade och utvecklas i en öppen och bred intressentdialog med vårt nätverk och ett kriterieråd med inköpare, tillverkare, forskare, akademi, arkitekter och tekniska experter.

Transparent och tillgänglig
Alla har tillgång till kraven och verifieringsmetoder utan kostnad på www.mobelfakta.se

Utmanande krav som uppdateras regelbundet
Möbelfaktas krav är framtagna genom inverkan från både myndigheter, akademi, föreskrivande led och möbelbranschen. Krav och verifieringsmetoder utvecklas kontinuerligt för att möta nya hållbarhetsutmaningar och teknikutveckling.

Krav som kan verifieras av oberoende part
Det går att verifiera att kraven uppfylls. All verifiering hanteras av oberoende tredjepartsrevisor. Tredjepartsrevisors validerar sitt arbete för att leverera repeterbara resultat. 

Fri från otillbörligt inflytande
Märkningen är oberoende från varumärkesägare och inköpare. Möbelfakta Sverige AB har IVL Svenska Miljöinstitutet som majoritetsägare och är opartisk under verifieringsprocessen. Möbelfakta använder sig av en tredjepartsrevisor för revisioner hos företagen.

Frivilligt
Möbelfakta är ett generellt referenssystem öppet för alla.

Syfte

Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler, som omfattar såväl tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav.

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

Möbelfaktas syfte är att minska transaktionskostnaderna för alla marknadens aktörer. Möbelfakta verkar för att etablera harmoniserade krav som säkerställer en hållbar utveckling, såväl nationellt som internationellt. 

En möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter marknadens krav på miljö, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer ifråga om kvalitet. 

Möbelfakta ger också många fördelar för aktörerna på möbelmarknaden genom att förmedla både trygghet och säkerhet för kunden. Märkningen kan med fördel användas som en guide vid olika typer av upphandling. 

Historik

En del har hänt sedan Möbelfakta skapades 1972. Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för den svenska möbelbranschen, som introducerades hos Möbelinstitutet 1972. Fokus låg på provning av möbler och var ett försök till att skapa ett deklarationssystem för egenskaper som hållfasthet,

Möbelfakta tag

ytornas tålighet samt materialkvalitet och noggrannhet i utförandet. Kraven på möblernas funktionsmått grundades bland annat på ergonometriska studier, men utökades efter hand till områden som säkerhet.

Read more...

Möbelfaktas första version innehöll följande upplägg;

●  Kravspecifikation/deklarationsanvisning – tekniskt underlag för provningar.
●  Provningsrappport  - gav detaljerad information om en möbels olika delegenskaper.
●  Möbelfaktadeklaration – information om möbelns kvalitet med gradering av brukbarhet, hållbarhet och välgjordhet i tre nivåer.
●  Hänvisningsmärke – visade att möbeln var testad och uppfyllde baskraven. Säljaren kunde styrka det med provningsrapporten.

Småländska Gemla blev först att ansluta sig till Möbelfakta, men 1973 följde ytterligare 52 företag – däribland IKEA. Antalet ökades sedan successivt och som mest hade drygt 300 företag tillstånd att använda Möbelfakta-systemet.

Även när det gällde provningsrapporter tog Möbelfakta fart. Redan ett år efter starten låg man på 600 provningsrapporter/år, och antalet varierade sedan mellan 400 och 900 stycken/år med en tillfällig topp på 1 400 provningar i början av 1980-talet. Provningsuppdragen föregicks ofta av en granskning av uppdragsgivarens hela sortiment. Det gjordes även konsultationer om möjliga produktförbättringar.

Sveriges Möbelindustriförbund (numera Trä- och Möbelföretagen) köpte det gamla Möbelfakta-systemet 1995 och inledde ett utvecklingsarbete, tillsammans med en branscharbetsgrupp samt Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. I februari 1997 lanserades den nya versionen av Möbelfakta (version två), som anpassats till nya EU-normer och provningsmetoder. Inriktningen låg fortfarande på en möbels tekniska krav (som säkerhet och hållfasthet), men ett av de viktigaste inslagen med Möbelfakta 1997 var att den kompletterats med en miljödeklaration, där företagen fick möjlighet och stöd med utvecklingen av miljöanpassade produkter.

Sedan 2002 ägs och förvaltas Möbelfakta av TMF. Sedan dess har även Möbelfakta legat till grund för möbelindustrins produktutveckling för säkra och ändamålsenliga möbler, även om deklarationsmärkningen inte sker i dagsläget.

2010 lanseras alltså en uppdaterad, tredje version av referens- och märkningssystemet på marknaden – nya Möbelfakta.

Möbelfakta för upphandlare

Den här texten vänder sig till dig som upphandlar möbler. Här kan du ladda ned ’Möbelfaktas upphandlingsguide för möbler’ och ’Möbelfaktas Kravspecifikation’ som kan användas i samband med upphandling av möbler.
Möbelfakta är ett komplett system som ger trygghet för dig som upphandlare och som hjälper dig att skapa goda förutsättningar för hållbara och lönsamma affärer. Med Möbelfakta kan du på ett enkelt sätt ställa genomtänkta krav. Krav som garanterar att möblerna uppnår den funktionella och säkerhetsmässiga nivå du behöver, att tillverkningen är miljöanpassad i alla led, och att etiska hänsyn tagits under produktionen.

Guide för upphandling
I ’Möbelfaktas upphandlingsguide för möbler’ lär du dig mer om hur du med hjälp av Möbelfakta kan göra effektiva upphandlingar av möbler. Guiden går igenom vad som är viktigt att tänka på i samband med upphandlingen, och presenterar kortfattat de tre kravområdena Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar.

Kravspecifikation
I dokumentet ’Möbelfaktas Kravspecifikation' finns Möbelfaktas samtliga krav angivna. Dokumentet kan skickas ut som en del av förfrågningsunderlaget vid upphandling när du vill använda Möbelfakta.
Möbelfaktas 'Blankett för verifikation' bifogas lämpligen som försättsblad till kravspecifikationen i samband med upphandling.

Hur ska man använda Möbelfaktas krav?
När du vill använda Möbelfaktas krav i din upphandling ska det tydligt anges i förfrågningsunderlaget.
Vi föreslår följande formulering:
Offererade möbler skall klara Möbelfaktas krav avseende Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar enligt bilaga X.*
*Bilaga X avser Möbelfaktas kravspecifikation för upphandling av möbler.

Använd kraven rätt!
Tänk på att Möbelfakta endast kan användas för de möbelkategorier och användarmiljöer som omfattas av kravkriterierna. Kontrollera att de möbler du avser upphandla finns angivna i Möbelfaktas kravspecifikation för upphandling.

Document

More about procurement

Licensvillkor

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. Möbelfakta AB är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Villkoren finns att ladda ner, i sin helhet, via filen till höger.

Möbelfakta 2.0 rustar för framtiden

Under 2020 skapas en ny organisation som tar över driften för Möbelfakta och IVL Svenska Miljöinstitutet har valts som Trä- och Möbelföretagens partner. Märkningssystemet får i samband med detta arbetsnamnet Möbelfakta 2.0.

Märkande företag kommer samtidigt att uppleva en rad förbättringar och förstärkningar av systemet och målet är att Möbelfakta 2.0 ska bli den ledande märkningen för möbler i Norden och en väletablerad märkning för möbler i Europa.

Det finns möjlighet att ladda ner en broschyr (här till höger) - "Broschyr - Möbelfakta 2.0" - som beskriver ambitionerna och förändringarna med Möbelfakta 2.0.

Varmt välkommen att ta del av Möbelfaktas spännande framtid!

Anslutna företag

Nyheter

Registrera dig - Få vårt nyhetsbrev

SEND