Om oss FAQ Syfte Historik Upphandlare Licensvillkor Typ 1 märkning

Om Möbelfakta

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. Möbelfakta drivs av Möbelfakta Sverige AB, ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

I Möbelfaktas databas hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Möbelfakta har till syfte att minska transaktionskostnaderna för branschens alla olika aktörer. Krav går hand i hand med krav som ställs av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Adda (tidigare Kommentus Inköpscentral).

FAQ

Vad är Möbelfakta?

Möbelfakta är en unik hållbarhetsmärkning för möbler som tar hänsyn till både kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Det är ett generellt referenssystem öppet för alla. Möbelfakta Sverige AB ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Trä- och Möbelföretagen (TMF). IVL är majoritetsägare och borgar för Möbelfaktas oberoende som märkningssystem. En bra beskrivning av Möbelfakta finns i denna broshyr.

Hur kan Möbelfakta användas i offentlig upphandling?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger upphandlare i Europa möjligheten att använda märkningar som bevis för att säkerställa att en vara motsvarar de krav som ställs. Möbelfakta uppfyller alla villkor som ställs för att använda märkningen, se krav hos Upphandlingsmyndigheten (In English)

Hur deklarerar man möbler med Möbelfakta? Vilka avgifter gäller?

Läs om vår process under Deklarering. Du finner licensvillkor och avgifter här

Vad krävs för att kunna deklarera sin möbel?

Deklarationen av en möbel baserar sig på krav inom kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Den erforderliga dokumentationen beskrivs i kravspecifikationen. 
Några exempel är:
•    Inom kvalitet t.ex. provningsrapporter från ett ackrediterat laboratorium 
•    Inom miljö bl.a. underleverantörsintyg
•    För delen ansvarsfulla leveranskedjor ska företaget t.ex. kartlagt och gjort riskbedömningar på underleverantörskedjan.

Hur provar jag min möbel?

I första hand ska du kontakta ett provningslaboratorium. Där för du hjälp med hur provningen ska göras. Lista på ackrediterade provningslaboratorier finns här

Var hittar jag Möbelfakta-godkända produkter?

På denna hemsida www.mobelfakta.se finns alla godkända produkter. Du kan söka på namn, producent eller deklarationsnummer. Du får bild på produkten och kan se giltighetstiden för märkningen.

Vilka exempel finns på hur Möbelfakta uppfyller ISO 14024?

Krav och verifieringsmetoder är vetenskapsbaserade och utvecklas i en öppen och bred intressentdialog med vårt nätverk och ett kriterieråd med inköpare, tillverkare, forskare, akademi, arkitekter och tekniska experter.

Transparent och tillgänglig
Alla har tillgång till kraven och verifieringsmetoder utan kostnad på www.mobelfakta.se

Utmanande krav som uppdateras regelbundet
Möbelfaktas krav är framtagna genom inverkan från både myndigheter, akademi, föreskrivande led och möbelbranschen. Krav och verifieringsmetoder utvecklas kontinuerligt för att möta nya hållbarhetsutmaningar och teknikutveckling.

Krav som kan verifieras av oberoende part
Det går att verifiera att kraven uppfylls. All verifiering hanteras av oberoende tredjepartsrevisor. Tredjepartsrevisors validerar sitt arbete för att leverera repeterbara resultat. 

Fri från otillbörligt inflytande
Märkningen är oberoende från varumärkesägare och inköpare. Möbelfakta Sverige AB har IVL Svenska Miljöinstitutet som majoritetsägare och är opartisk under verifieringsprocessen. Möbelfakta använder sig av en tredjepartsrevisor för revisioner hos företagen.

Frivilligt
Möbelfakta är ett generellt referenssystem öppet för alla.

Läs mer om hur Möbelfakta uppfyller krav för att användas som en typ1 märkning enligt ISO 14024.

Syfte

Möbelfakta är ett komplett referens- och märkningssystem för möbler, som omfattar såväl tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav.

Möbelfakta ska vara ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

Möbelfaktas syfte är att minska transaktionskostnaderna för alla marknadens aktörer. Möbelfakta verkar för att etablera harmoniserade krav som säkerställer en hållbar utveckling, såväl nationellt som internationellt. 

En möbel som lever upp till Möbelfaktas tre delar möter marknadens krav på miljö, är tillverkad enligt etiska riktlinjer och följer gällande kravspecifikationer ifråga om kvalitet. 

Möbelfakta ger också många fördelar för aktörerna på möbelmarknaden genom att förmedla både trygghet och säkerhet för kunden. Märkningen kan med fördel användas som en guide vid olika typer av upphandling. 

Märkningssystem i Offentlig Upphandling

Idag ger Lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandlare möjligheten att använda märkningar som bevis för att säkerställa att en vara motsvarar de krav som ställs. Detta ger stora möjligheter för upphandlare att göra hållbara affärer, men det medför även att märkningssystemen måste uppfylla ett antal villkor för att kunna användas. Ett typ 1 miljömärkningssystem enligt ISO 14024 uppfyller de grundläggande kraven för användning i offentlig upphandling.

Möbelfakta bygger på tre delar; kvalitet, miljö och ansvarsfulla värdekedjor och omfattar därmed såväl sociala, tekniska, miljömässiga som produktionsetiska krav. Det uppfyller kraven för en så kallad typ 1-miljömärkning vilket innebär att det kan användas inom offentlig upphandling. Produkter som är godkända av Möbelfakta klarar därmed miljökrav som fastställs av en oberoende tredje part och som är framtagna ur ett livscykelperspektiv.

Använd Möbelfakta som typ 1 miljömärkning i Norge
Ladda ner information om upphandlingsregler och föreskrifter för användning av Möbelfakta som en typ 1-märkning i Norge.

Använd kraven rätt!
Tänk på att Möbelfakta endast kan användas för de möbelkategorier och användarmiljöer som omfattas av kravkriterierna. Kontrollera att de möbler som avses i upphandlingen finns angivna i Möbelfaktas kravspecifikation, se möbelfaktas krav här.

Historik

En del har hänt sedan Möbelfakta skapades 1972. Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för den svenska möbelbranschen, som introducerades hos Möbelinstitutet 1972. Fokus låg på provning av möbler och var ett försök till att skapa ett deklarationssystem för egenskaper som hållfasthet,

Möbelfakta tag

ytornas tålighet samt materialkvalitet och noggrannhet i utförandet. Kraven på möblernas funktionsmått grundades bland annat på ergonometriska studier, men utökades efter hand till områden som säkerhet.

Läs mer...

Möbelfaktas första version innehöll följande upplägg;

●  Kravspecifikation/deklarationsanvisning – tekniskt underlag för provningar.
●  Provningsrappport  - gav detaljerad information om en möbels olika delegenskaper.
●  Möbelfaktadeklaration – information om möbelns kvalitet med gradering av brukbarhet, hållbarhet och välgjordhet i tre nivåer.
●  Hänvisningsmärke – visade att möbeln var testad och uppfyllde baskraven. Säljaren kunde styrka det med provningsrapporten.

Småländska Gemla blev först att ansluta sig till Möbelfakta, men 1973 följde ytterligare 52 företag – däribland IKEA. Antalet ökades sedan successivt och som mest hade drygt 300 företag tillstånd att använda Möbelfakta-systemet.

Även när det gällde provningsrapporter tog Möbelfakta fart. Redan ett år efter starten låg man på 600 provningsrapporter/år, och antalet varierade sedan mellan 400 och 900 stycken/år med en tillfällig topp på 1 400 provningar i början av 1980-talet. Provningsuppdragen föregicks ofta av en granskning av uppdragsgivarens hela sortiment. Det gjordes även konsultationer om möjliga produktförbättringar.

Sveriges Möbelindustriförbund (numera Trä- och Möbelföretagen) köpte det gamla Möbelfakta-systemet 1995 och inledde ett utvecklingsarbete, tillsammans med en branscharbetsgrupp samt Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. I februari 1997 lanserades den nya versionen av Möbelfakta (version två), som anpassats till nya EU-normer och provningsmetoder. Inriktningen låg fortfarande på en möbels tekniska krav (som säkerhet och hållfasthet), men ett av de viktigaste inslagen med Möbelfakta 1997 var att den kompletterats med en miljödeklaration, där företagen fick möjlighet och stöd med utvecklingen av miljöanpassade produkter.

Genom åren har Möbelfakta utvecklats. År 2010 genomfördes en nystart som syftade till att förenkla för offentlig upphandling. Märkningens syfte är att förenkla hur man kontrollerar uppfyllnad av krav, både för säljare och köpare. Märkningssystemet breddades från enbart kvalitetsmärkning till att också omfatta miljökrav och social hållbarhet.

Idag har Möbelfakta närmare 60 aktiva företag med över 1000 möbler eller möbelserier. Centralt för utvecklingen var närheten till möbelindustrins kompetens genom Trä- och Möbelföretagen (TMF). Möbelfakta har spelat en viktig roll för möbelindustrins framgång. Varumärket Möbelfakta står för kvalitet, miljömedvetande och socialt ansvar, det vill säga värden som är centrala för framtiden.

Under 2020 skapades en ny organisation som tog över driften för Möbelfakta. Möbelfakta Sverige AB ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och TMF. IVL är majoritetsägare och garanterar Möbelfaktas oberoende som märkningssystem.

Möbelfakta för upphandlare

Den här texten vänder sig till dig som upphandlar möbler. Här kan du ladda ned ’Möbelfaktas upphandlingsguide för möbler’ och ’Möbelfaktas Kravspecifikation’ som kan användas i samband med upphandling av möbler.
Möbelfakta är ett komplett system som ger trygghet för dig som upphandlare och som hjälper dig att skapa goda förutsättningar för hållbara och lönsamma affärer. Med Möbelfakta kan du på ett enkelt sätt ställa genomtänkta krav. Krav som garanterar att möblerna uppnår den funktionella och säkerhetsmässiga nivå du behöver, att tillverkningen är miljöanpassad i alla led, och att etiska hänsyn tagits under produktionen.

Guide för upphandling
I ’Möbelfaktas upphandlingsguide för möbler’ lär du dig mer om hur du med hjälp av Möbelfakta kan göra effektiva upphandlingar av möbler. Guiden går igenom vad som är viktigt att tänka på i samband med upphandlingen, och presenterar kortfattat de tre kravområdena Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar.

Kravspecifikation
I dokumentet ’Möbelfaktas Kravspecifikation' finns Möbelfaktas samtliga krav angivna. Dokumentet kan skickas ut som en del av förfrågningsunderlaget vid upphandling när du vill använda Möbelfakta.
Möbelfaktas 'Blankett för verifikation' bifogas lämpligen som försättsblad till kravspecifikationen i samband med upphandling.

Hur ska man använda Möbelfaktas krav?
När du vill använda Möbelfaktas krav i din upphandling ska det tydligt anges i förfrågningsunderlaget.
Vi föreslår följande formulering:
Offererade möbler skall klara Möbelfaktas krav avseende Kvalitet, Miljö och ansvarsfulla leveranskedja enligt bilaga X.*
*Bilaga X avser Möbelfaktas kravspecifikation för upphandling av möbler.

Använd kraven rätt!
Tänk på att Möbelfakta endast kan användas för de möbelkategorier och användarmiljöer som omfattas av kravkriterierna. Kontrollera att de möbler du avser upphandla finns angivna i Möbelfaktas kravspecifikation för upphandling.

Dokument

Mer om upphandling

Licensvillkor och avgifter

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler. Möbelfakta AB är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Villkoren finns att ladda ner, i sin helhet, via filen till höger.

Anslutna företag

Nyheter

Registrera dig - Få Möbelfaktas nyhetsbrev

SKICKA