Updated requirements/krav 2024-01-01

Johan Söderqvist

2023-11-01

In English below

Uppdaterade krav gäller från och med den 1 januari 2024


Möbelfaktas kriterier revideras kontinuerligt och har utökats med nya produktkategorier i den nya versionen som gäller från 2024-01-01.

Den 1 november 2023 publicerades en ny version av kravspecifikationen som gäller från den 1 januari 2024.

Den nya versionen innehåller en ny produktkategori, kallad ”Mobila rumsenheter”, för kontors- och offentlig miljö samt nya tilläggskrav för metallytor. I övrigt gäller ändringarna förtydliganden och korrigeringar av redaktionell karaktär kopplat till Del 1 Kvalitet.


Parallellt har Möbelfaktas ”Guide för kravställning och upphandling av ljudabsorberande bords-, och golvskärmar, ljudabsorbenter samt mobila rum” uppdaterats.

Via länken nedan kan du ladda ner den nya kravspecifikationen och också det ändringsdokument som beskriver aktuella ändringar i detalj.


Länk till Möbelfaktas senaste kravspecifikation

Länk till Möbelfaktas Akustikguide

Ändringar har tagits fram genom Möbelfaktas kriterieråd och dess arbetsgrupper, diskussioner med möbelproducenter och leverantörer i branschen. Möbelfakta vill tacka alla som inkommit med synpunkter under remissförfarandet.

Revisionen har gjorts genom Möbelfaktas kriterieråd och dess arbetsgrupper, diskussioner med möbelproducenter och leverantörer i branschen. 


Synpunkter eller förslag till kriterier?
Om du har synpunkter eller kommentarer på kriterier kan du kontakta oss på 
info@mobelfakta.se.
Updated requirements from Jan 1, 2024


Möbelfakta's criteria are continuously revised and have been expanded with a new product category in the new version that applies from 2024-01-01.

On 1 November 2023, a new version of the requirement specification was published, which applies from 1 January 2024.

The new version includes a new product category, called "Furniture ensembles and enclosures", for office and public environments, as well as new additional requirements for metal surfaces. Otherwise, the changes concern clarifications and corrections of an editorial nature linked to Part 1 Quality.

In parallel, Möbelfakta's " Guide for requirements and procurement of sound absorbing table and floor screens, sound absorbers and furniture ensembles and enclosures " has been updated.

Via the link below, you can download the new requirement specification as well as the amendment document that describes the current changes in detail.

Link to Möbelfakta's latest requirements specification

Link to Möbelfakta's Acoustics Guide

Changes have been developed through Möbelfakta's criteria council and its working groups, discussions with furniture manufacturers and suppliers in the industry. Möbelfakta would like to thank everyone who submitted comments during the consultation process.

Comments or suggestions on criteria?

If you have comments or feedback on criteria, you can contact us at info@mobelfakta.se.


Senaste nyheterna

Dela: