Att bli Möbelfaktamärkt - steg för steg...

Vägen till en märkning inom Möbelfakta följer följande steg:

1. Ansökan och licensvillkor
2. Utbildning
3. Deklarering
4. Granskning kravefterlevnad
5. Intyg och publicering på hemsida
6. Marknadsföring

Om du har frågor om hur märkningprocessen går till kontakta oss på info@mobelfakta.

Kort om att vara en del av Möbelfakta
Möbelfakta ställer krav både på att produkterna som är märkta uppfyller gällande krav samt att ni som företag gör det. Detta innebär att rutiner och processer kopplat till kvalitet, miljö och ansvarsfulla leverantörskedjor som specificeras närmare I Möbelfaktas kravspecifikation ska finnas på plats hos de företag som är anslutna till Möbelfakta. När ert företag blivit godkända har ni rätt att använda Möbelfakta i er marknadsföring så länge licensen är giltig och för de produkter som godkänts.

Möbelfaktas bygger på ett system med självdeklaration av produkter där ni som företag deklarerar produkter som ni säkerställt uppfyller Möbelfaktas krav. Vidare kräver Möbelfakta att det alltid finns en registrerad deklarant på företaget. För att säkerställa kontinuerlig kravefterlevnad görs uppföljningar av samtliga företag som ingår i Möbelfakta. Detta sker genom vår samarbetspartner Trossa.

Vid revidering av Möbelfaktas kravspecifikation är licenstagaren skyldig att anpassa deklarerade produkter inom aviserad övergångsperiod för att märkningen ska vara giltigt.

För att ingå i Möbelfakta och få er första produkt granskad och godkänd finns fyra tillfällen per år då godkännandeprocessen för nya företag genomförs.


När du är godkänd för Möbelfakta
1. Årliga licensavgifter
2. Deklarering nya produkter
3. Förnyelser och ändringar i deklarationer
4. Säkerställ kontinuerlig kravefterlevnad
5. Revision med stickprov

1 Ansökan och licensavtal


Det här är första steget i Möbelfaktas märkningsprocess. För att påbörja processen och därmed kunna märka er första möbel behöver ni skicka in en ansökan, signera Möbelfaktas licensavtal samt betala en ansökningsavgift.

1) Ansökan sker genom ansökningsformulär, se nedan
2) Licensavtal skickas och signeras, läs licensavtalet här.

3) Ni som nytt företag betalar en ansökningsavgift, 
se avgifter.

Vid godkännande betalar ni vidare årliga avgifter enligt licensavtal, se licensavtalet

2 Utbildning och registrerad deklarant


Nästa steg är att ni som företag deltar på två obligatoriska utbildningar som syftar till ökad förståelse och kunskap om Möbelfakta och tillhörande krav. Vi ser dessa utbildningar som centrala för en effektiv märkningsprocess.

Möbelfakta tillhandahåller dels en grundutbildning där Möbelfaktas process och krav gås igenom. Dels en fördjupad utbildning i riskanalys avseende leverantörer. Möbelfakta kräver att alla företag har ansvarig person, dvs en registrerad deklarant, som genomgått dessa utbildningar. Varje företag ska alltid ha minst en registrerad deklarant, s
e Möbelfaktas kurser här

3 Deklarera din första produkt

Information om hur du som företag deklarerar er första produkt samt inloggningsuppgifter för registrerad deklarant till Möbelfaktas e-deklarationsystem skickas efter genomförda utbildningar.

Deklaranten upprättar en deklaration digitalt genom e-deklarationen avseende den enskilda produkten och intygar därmed att produkten uppfyller Möbelfaktas kravspecifikation enligt den senaste versionen.


Inloggning
Du hittar manual respektive inloggningslänk till e-deklaration till höger. Saknar du inloggningsuppgifter klicka här för att meddela.

Inloggningsuppgifterna till e-deklarationen gäller endast för registrerad deklarant och är personlig för denne.

Engelsk deklarationsblankett (Declaration Form) ska skrivas ut och undertecknas av Möbelfakta-deklaranten och VD.

Stöd vid deklarering
Du hittar hjälpmedel och stödmaterial som t.ex. underleverantörsintyg till höger.

Support till deklaranter
Kontakta support@mobelfakta.se om du har frågor.

Tidplan för granskningar

Initierad granskning förutsätter att företaget:

-    har säkerställt kravefterlevnad för samtliga krav
-    omgående kan tillhandahålla dokumentation som visar på kravefterlevnad
-    kan tillhandahålla relevant dokumentation på ett strukturerat sätt

Granskningen utförs i två steg vid givna tillfällen under året, se tidplan nedan.


Anmälan för granskning sker genom mail till info@mobelfakta.se

4 Granskning kravefterlevnad

Detta steg syftar till att säkerställa att ni som företag och deklarerad produkt efterlever Möbelfaktas krav.

Granskningen omfattar både produktspecifika krav samt verksamhetsövergripande krav i form av rutiner och processer kopplade till produkten. Ett godkännande gäller under förutsättning att produkt och företag uppfyller samtliga gällande krav. Ansvarig för granskningsprocessen är vår samarbetspartner Trossa AB.

Granskningsprocessen är uppdelad i två steg enligt nedan där steg två inkluderar ett på-platsbesök:

- Steg 1: Uppföljning av kravefterlevnad för del 1 (Kvalitetkrav) och del 2 (Miljökrav)
- Steg 2: Uppföljning av kravefterlevnad för del 3 Ansvarsfulla leveranskedjor

Företaget kallas till informationsmöten inför respektive steg med syfte att tydliggöra granskningsprocessen och vilken dokumentation företaget behöver inkomma med samt ge möjlighet till att ställa frågor.

OBS! När granskning påbörjas ska företaget
-    säkerställt kravefterlevnad för samtliga krav
-    omgående kunna tillhandahålla dokumentation som visar på kravefterlevnad
-    kunna tillhandahålla relevant dokumentation på ett strukturerat sätt


5 Intyg och publicering

När ett företag är godkänt, dvs har genomgått granskningsprocessen med godkänt resultat, publiceras företaget och den deklarerade produkten på Möbelfaktas hemsida. Företaget har nu möjlighet att deklarera ytterligare produkter som uppfyller Möbelfaktas krav och ladda ned intyg för godkända produkter via e-deklarationssystemet.

Ändring i godkända deklarationer
Om du vill göra ändringar i redan godkända deklarationer så beställer du detta via formuläret nedan.
Fyll i och skicka till support@mobelfakta.se. 

Marknadsföring med Möbelfakta

Möbelfakta är ett varumärke som står för kvalitet, miljömedvetande och socialt ansvarstagande.

Möbler med Möbelfaktas logotyp signalerar våra relevanta och enhetliga krav - krav som ger dig som tillverkare, återförsäljare och upphandlare ett starkare varumärke och en klar konkurrensfördel ut mot kund.

Det finns också olika sorters marknadsföringsmaterial för Möbelfakta som du kan använda i din verksamhet.

Se prislistan till höger för tryckta produkter samt diverse digitala filer att ladda ner.

Möbelfakta-folder
Du kan även ladda ner en folder om Möbelfakta i printbart, liggande format - svensk resp. engelsk version.
Vill du beställa foldrar - kontakta Johan Söderqvist, johan.soderqvist@ivl.se.

Märkningsmanualer

Möbelfakta-folder

Beställning av Möbelfakta-produkter

Nedladdning av Möbelfakta-filer

For information in English