Updated requirements/krav 2023-04-01

Johan Söderqvist

2023-03-31

Uppdaterade krav gäller från och med den 1 april 2023

Revisionen har gjorts genom Möbelfaktas kriterieråd och dess arbetsgrupper, diskussioner med möbelproducenter och leverantörer i branschen. 

Du finner kravspecifikationen för version 2023-04-01 15.0
här.


Övergångsperioder

Övergångsperioder för enskilda standarder som uppdaterats och som Möbelfakta hänvisar till finns angivet i anslutning till kravet.


Underleverantörsintyg
I samband med uppdateringen av kriterier kommer även uppdaterade underleverantörsintyg att tas fram. Du finne underleverantörsintyg 
här.

Vilka är de stora ändringarna?
Kriterierna har uppdaterats med en rad redaktionella ändringar i kraven för att underlätta tolkningen av kraven. Ändringar av större karaktär gäller (
se ändringsdokument för samtliga ändringar här):

2.1.4 Plast och gummi
Krav på PVC måste verifieras separat för vävplast/konstläder certifierad med Oeko-Tex 100.
2.1.3.2 Flamskyddsmedel i textil/skinn/läder
2.1.4.1 Flamskyddsmedel i plast/gummi

Flamskyddsmedel som omfattas av POPS-förordningen ((EU) 2019/1021) har strukits:
Dekabromdifenyleter (dekaBDE) CAS-nr: 1163-19-5
Pentabromdifenyleter (pentaBDE) CAS-nr: 32534-81-9
Hexabromcyklododekan (HBCDD)    CAS-nr: 25637-99-4
2.1.3.5 Vatten- smuts- och fettavvisning textil/skinn/läder/konstläder
Kravet har strukits då dessa ämnen sedan 25 februari i år begränsas av Reach-förordningen.
2.1.6.1 Ytbehandling – faroangivelser
Faroangivelse H373 har strukits för att harmonisera med Svanen och Upphandlingsmyndigheten.
2.2.3 Reservdelar och garanti
Krav på garanti har tillkommit:
En garanti på minst fem år ska lämnas. Med garanti menas ett avtal mellan köpare och säljare som handlar om rätten till reklamation och där säljaren/ tillverkaren måste erbjuda att reparera eller byta ut delar som är skadade eller inte fungerar korrekt. Garantin ska gälla från leveransdatumet och kommuniceras till kunden. Garantin ska ingå i produktens pris.
3.1.2 Arbetsrätt
Formulering om frivillig övertid har strukits. Hanteras av nationell lagstiftning och kollektivavtal.


Synpunkter eller förslag till kriterier?
Om du har synpunkter eller kommentarer på kriterier kan du kontakta oss på 
info@mobelfakta.se.

Updated specification for Möbelfakta April, 1 2023

The revision  was carried out through Möbelfakta's criteria council and its working groups, discussions with furniture manufacturers and suppliers in the industry.

You find the updated version of the requirement specification 2023-04-01 15.0
here.

Transition periods

Transition periods for individual standards that have been updated and referred to by Möbelfakta are specified in connection with the requirement.

Supplier certificates


In connection with the update of criteria, updated supplier certificates will also be issued.

You can find supplier certificates here.

What are the major changes? The criteria have been updated with a number of editorial changes to the requirements to facilitate interpretation of the requirements. Changes of more major importance apply (see change document for all changes here):


2.1.4 Plastic and rubber
Requirements for PVC must be verified separately for woven plastic/artificial leather certified with Oeko-Tex 100.
2.1.3.2 Flame retardants in textile/leather
2.1.4.1 Flame retardants in plastic/rubber

Flame retardants covered by the POPS Regulation ((EU) 2019/1021) have been deleted:
Decabromdiphenylether (dekaBDE)   CAS-nr: 1163-19-5
Pentabromdiphenyleter (pentaBDE)  CAS-nr: 32534-81-9
Hexabromcyclododecane (HBCDD)    CAS-nr: 25637-99-4
2.1.3.5 Water-, dirt- and grease-repellent impregnations textile/leather/artificial leather
The requirement has been deleted as these substances have been restricted by the REACH regulation since 25 February this year.

2.1.6.1 Surface treatment – risk hazard classifications
Hazard statement H373 has been deleted to harmonize with Nordic Swan Ecolabel and the Swedish Procurement Agency.
2.2.3 Spare parts and warranty
Warranty requirements have been added:
A warranty period of at least five years must be provided. By warranty is meant an agreement between buyer and seller that goes beyond the legal warranty and where the seller/manufacturer must primarily offer to repair or replace parts that are damaged or do not work correctly when used as intended. The warranty shall apply from the delivery date and must be communicated to the customer. The warranty must be included in the product price.
3.2.1 Labour Law
Writing about voluntary overtime has been deleted. Managed by national legislation and collective agreements.


Comments or suggestions on criteria?
If you have comments or feedback on criteria, you can contact us at info@mobelfakta.se.


Senaste nyheterna

Dela: