Remiss - uppdaterade kvalitetskrav/Updated quality requirements

2023-09-11

(In english below)

Uppdaterade kvalitetskrav

Ett urval av Möbelfaktas kvalitetskrav har reviderats finns ute för konsultation fram till den 29 september 2023.

Du kan läsa mer om förslaget här och här hittar du också en svarsblankett.
 
Förslaget har tagits fram genom Möbelfaktas kriterieråd och dess arbetsgrupper, diskussioner med möbelproducenter och leverantörer i branschen. Förslaget avser följande ändringar och tillägg i följande avsnitt

1.1.4 Skolmiljö
1.1.4.1 Sittmöbler samt 1.1.4.3 Bord
- Införande av uppdaterat standard SS-EN 1729-2:2023 som fastslogs i juni 2023

1.1.2 Offentlig miljö och 1.1.3 Kontorsmiljö
- Införande av ny produktkategori ”Mobila rumsenheter”

1.3 Ytors motståndskraft
1.3.2 Användarmiljöer utomhus
- Införande nya tilläggskrav metallytor

1.4. Brand
1.4.1 Stoppade sittmöbler och 1.4.2 Liggmöbler och madrasser
- Utökat brandkrav

1.6. Akustik
- Inkludera specifikation för reduktion av talljud

Lämna gärna dina synpunkter
Om du har synpunkter eller kommentarer på kriterier kan du ladda hem formulär på https://www.mobelfakta.se/Vara-krav.html. Skicka gärna dina förslag till info@mobelfakta.se senast 29 september 2023.


Updated quality requirements

There is now a new proposal for quality requirements for Möbelfakta, which is out for comments until 29 September 2023.
 
You can read more about the proposal on https://www.mobelfakta.se/Vara-krav.html and here you will also find a response form.
 
The proposal has been developed through Möbelfakta's criteria council and its working groups, discussions with furniture manufacturers and suppliers in the industry. The proposal concerns the following amendments and additions to the following sections

1.4 Educational environment
1.1.4.1 Seating and 1.1.4.3 Table
- Introduction of updated standard SS-EN 1729-2:2023 adopted in June 2023
 
1.1.2 Public environment and 1.1.3 Office environment
- Introductionof new product category "Furniture ensembles and enclosures"

1.3. Surface resistance
1.3.2 Outdoor user environments
- Introduction of new additional metal surfaces

1.4. Fire
1.4.1 Upholstered seating and 1.4.2 Sleeping furniture and mattresses
- Extended fire requirement

1.6. Acoustics
- Include specification for speech noise reduction

Please, leave your comments
If you have comments on the criteria, you can download the form at https://www.mobelfakta.se/Vara-krav.html. Please send your suggestions to info@mobelfakta.se by September 29, 2023.


Senaste nyheterna

Dela: