Hur hanterar du ditt leverantörsberoende?

2019-06-04

2019-06-04

Idag ökar kraven på att företag ska respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och miljöstandarder. Detta uttrycks i krav i upphandling, men även genom olika intressenters förväntningar på företagen. Har man som företag inte hunnit fundera på socialt ansvarstagande, då är det dags. Vägen framåt handlar främst om att förstå för vad som är viktigt. Det är inte så svårt, men det är nödvändigt att arbeta aktivt med frågorna. Möbelfakta genomför årligen kurser för att hjälpa möbelproducenter med verktyg och arbetssätt för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.

Socialt ansvarstagande är näringslivets och företagens väg att hantera brister i efterlevnad och tillsyn av lagar i många länder och har en stor betydelse för många människor i världen. Idag finns 40 miljoner slavar och fortfarande 152 miljoner barn i arbete, varav många i farligt arbete*. För att kunna förändra situationen för alla dessa människor krävs att många arbetar mot samma mål.

Allt kan inte lösas över en natt utan det är en långsiktig process att åstadkomma förändringar. Det viktiga är att kontinuerligt förbättra situationen för de människor som faktiskt producerar de varor och tjänster som vi konsumerar.

Att arbeta systematiskt med socialt ansvarstagande kan ge ett antal fördelar och därmed bidra till värdeskapande i företaget. Ett ökat socialt engagemang betyder inte att varor blir dyrare, men däremot att konkurrensen blir mer rättvis, och hållbar. Företag sparar pengar eftersom ett proaktivt arbete med analys av leverantörskedjan faktiskt kan bidra till en effektivare produktion och bättre arbetsförhållanden. Ett nära samarbete och goda kunskaper om leverantörer ger konkurrensfördelar, kontroll över finansiella och miljömässiga risker och möjligheter att stärka företagets varumärke. Inte att förglömma är att en ökad medvetandegrad blir viktigare när det kommer till att attrahera och behålla medarbetare.

Möbelfakta genomför utbildningar för företag med verktyg och arbetssätt för att systematiskt arbeta med riskbedömning av leverantörer. Syftet med utbildningen är att ge en högre förståelse i genomförandet av riskkartläggningar av leverantörskedjan enligt de krav som ställs på socialt ansvar i Möbelfakta, och från offentlig sektor.

Endagskursen genomförs två gånger per år och har varit mycket uppskattad för att hjälpa företag att hantera deklareringen av sina möbler i Möbelfakta. Det viktigaste är dock företagens möjligheter att med enkla medel identifiera risker och följa upp vad som görs inom sin egen verksamhet, vare sig man märker sina produkter eller inte.

Höstens kurstillfälle äger rum den 17 oktober i Nässjö.

*https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574717/lang--en/index.htm

Senaste nyheterna

Dela: