Nu finns möbeltextilier som Möbelfakta READY

Johan Söderqvist

2023-01-10

(In English below)
Möbelfakta lanserar en ny märkning som ska göra det enklare för leverantörer och möbelproducenter att arbeta med Möbelfakta och kraven inom offentlig upphandling. Det första företaget som till fullo möter kraven och blir Möbelfakta READY har nu godkänts.

Möbelfakta READY är en märkning för leverantörer som innefattar alla Möbelfaktas krav samt de krav som gäller inom offentlig upphandling. Syftet med märkningen är att leverantörer till möbelföretag ska kunna få sina komponenter godkända och minska behovet av att skicka olika typer av intyg till möbelföretaget när möbler deklareras i systemet.


– Möbelindustrin hanterar många komponenter och behovet av märkning och harmoniserade system är stort för att nå hållbarhetsmålen i framtiden. Det finns mycket kompetens i leverantörsledet och vi tror att märkningen kommer att bidra till att leverantörer känner ett större ägandeskap kring kraven och därmed skapas insyn och påverkansmöjligheter i utvecklingen av kommande krav, säger Johan Söderqvist, vd för Möbelfakta.


Möbelfakta READY kan användas på olika komponenter som används i möbler där kan kraven på kvalitet och miljö beror på material och funktion. Gemensamt är att märkningen ställer krav inom ansvarsfulla leveranskedjor. Det ökar spårbarheten i leverantörskedjorna genom att leverantörer i ökad utsträckning arbetar med detta, ett steg eller flera steg närmare källan.


Det första företaget som möter kraven och nu har godkänts inom Möbelfakta READY är den svenska textilproducenten Svensson.


– Vi är mycket glada och entusiastiska över detta. Svensson är en viktig aktör på marknaden och kan därmed visa vägen framåt. Det visar också att märkningen kan hanteras av leverantörer även om det delvis kan vara nya och utmanande krav som måste beaktas i processen, säger Johan Söderqvist.


Hos Svensson har arbetet med Möbelfakta READY-godkännandet inneburit ett utvecklingsarbete som involverat både ledning, produktion och inköpsorganisationen.


– Märkningen har gjort avtryck på våra processer och rutiner för hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med riskanalys och ständiga förbättringar i hela leveranskedjan och genom Möbelfakta READY kan vi visa det för våra kunder och partners, säger Niklas Andersson, Global inköpschef hos Svensson.


Under året välkomnas fler företag om att ansöka om Möbelfakta READY. Produkter och komponenter som godkänns kommer att finnas tillgängliga i Möbelfakta produktkatalog.

Länk till Svensson hos Möbelfakta

Upholstery fabrics as Möbelfakta READY are now available

Möbelfakta is launching a new label that will make it easier for suppliers and furniture producers to work with Möbelfakta and the requirements in public procurement. The first company that fully meets the requirements and becomes Möbelfakta READY has now been approved.

Möbelfakta READY is a label for suppliers that includes all Möbelfakta's requirements as well as the requirements that apply in public procurement. The purpose of the marking is that suppliers to furniture companies should be able to get their components approved and reduce the need to send various types of certificates to the furniture company when furniture is declared in the system.

- The furniture industry handles many components and the need for labeling and harmonized systems is great in order to achieve sustainability goals in the future. There is a lot of competence at the supplier level and we believe that the marking will contribute to suppliers feeling greater ownership of the requirements and thereby creating transparency and opportunities to influence the development of future requirements, says Johan Söderqvist, CEO of Möbelfakta.

Möbelfakta READY can be used on various components used in furniture where the requirements for quality and environment can depend on material and function. What they have in common is that the labeling sets requirements within responsible supply chains. It increases traceability in supply chains by suppliers working with this to an increased extent, one or more steps closer to the source.

The first company that meets the requirements and has now been approved within Möbelfakta READY is the Swedish textile producer Svensson.

- We are very happy and enthusiastic about this. Svensson is an important player in the market and can thus show the way forward. It also shows that the labeling can be handled by suppliers even though there may be partly new and challenging requirements that must be taken into account in the process, says Johan Söderqvist.

At Svensson, the work with the Möbelfakta READY approval has involved development work involving both management, production and the purchasing organization.

- The labeling has made an impact on our processes and routines for our entire business. We work actively with risk analysis and continuous improvements in the entire supply chain and through Möbelfakta READY we can show this to our customers and partners, says Niklas Andersson, Group Demand and Supply Manager at Svensson.

During the year, more companies are welcomed to apply for Möbelfakta READY. Products and components that are approved will be available in the Möbelfakta product catalog.

Link to Svensson at Möbelfakta

Senaste nyheterna

Dela: