Möbelfakta summerar 2023

Johan Söderqvist

2024-01-10

[In english below]
Möbelfakta är ett miljömärkningssystem för möbler som ställer krav på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

Under 2023 har Möbelfakta vuxit både i antal anslutna företag och i antal godkända produkter. Totalt har 62 företag med 63 varumärken anslutit sig till Möbelfakta, varav sju är nya under året. De nya företagen kommer från Sverige, Norge och Danmark och representerar olika typer av möbler, från kontorsmöbler till designmöbler.

Flera nya företag och många fler produkter
De nya företagen som anslutit sig till Möbelfakta 2023 är: Verk AB, David Design AB, Göinge Möbel AB, Fora Form AS, VAD AS, Fokusera Sweden AB och Onecollection A/S. Möbelfakta har också godkänt 243 nya produkter och förnyat 200 produkter under året, vilket visar att företagen arbetar aktivt med att uppfylla de höga kraven som marknaden ställer. Möbelfakta har också utvecklat en ny process för godkännande, som gör det smidigare för nya företag.

Ny märkning
Möbelfakta har även lanserat en ny märkning under 2023, Möbelfakta READY. Den nya märkningen underlätta för leverantörer och möbelproducenter att arbeta med Möbelfakta och kraven inom offentlig upphandling. Möbelfakta READY innebär att leverantörer kan intyga att deras material uppfyller Möbelfaktas krav, vilket är bra för att säkerställa hållbarhetskraven i offentliga upphandlingar. Det absolut viktigaste är att det blir enklare för möbelindustrin att arbeta med kraven genom engagemang från leverantörerna. Det första företaget som har deklarerat sina möbeltyger med Möbelfakta READY är Svenssons.


Mobila rumsenheter, tysta bås eller podd. Kärt barn har många namn.Nya kriterier
Möbelfakta har också uppdaterat sina kriterier under 2023 och lagt till möjligheten att deklarera mobila rumsenheter, så kallade tysta bås. Dessa är populära lösningar för att skapa lugna och avskilda arbetsplatser i öppna kontorslandskap.
Möbelfakta har alltså haft ett framgångsrikt år 2023, där vi stärkt vår position som ett ledande miljömärkningssystem för möbler i Norden. Möbelfakta bidrar till att främja en hållbar möbelbransch, där kvalitet, miljö och socialt ansvar går hand i hand.Möbelfakta summarizes the year 2023.
Möbelfakta is an environmental labeling system for furniture, setting requirements for quality, environmental considerations, and responsible supply chains. In 2023, Möbelfakta has experienced growth both in the number of affiliated companies and approved products. A total of 62 companies with 63 brands have joined Möbelfakta, including seven new additions during the year. The new companies are from Sweden, Norway, and Denmark, representing various types of furniture, from office furniture to designer pieces.

Several new companies and many more products
The new companies that joined Möbelfakta in 2023 are: Verk AB, David Design AB, Göinge Möbel AB, Fora Form AS, VAD AS, Fokusera Sweden AB, and Onecollection A/S. Möbelfakta has also approved 243 new products and renewed 200 products during the year, demonstrating active efforts by companies to meet the high market demands. Möbelfakta has developed a new approval process, making it smoother for new companies.

New labeling
Möbelfakta has also introduced a new labeling in 2023, Möbelfakta READY. This new labeling facilitates collaboration for suppliers and furniture manufacturers with Möbelfakta and the requirements within public procurement. Möbelfakta READY allows suppliers to certify that their materials meet Möbelfakta's requirements, beneficial for ensuring sustainability criteria in public procurement. The crucial aspect is that it becomes more straightforward for the furniture industry to meet the requirements through supplier engagement. The first company to declare its furniture fabrics with Möbelfakta READY is Svenssons.

New criteriaMobila rumsenheter, tysta bås eller podd. Kärt barn har många namn.
Möbelfakta has updated its criteria in 2023, including the possibility to declare Furniture ensembles and enclosures, commonly known as quiet booths. These are popular solutions for creating quiet and secluded workspaces in open office landscapes.

In summary, Möbelfakta has had a successful year in 2023, strengthening its position as a leading environmental labeling system for furniture in the Nordic region. Möbelfakta contributes to promoting a sustainable furniture industry where quality, environmental considerations, and social responsibility go hand in hand.

Senaste nyheterna

Dela: