Uppdatering av Möbelfaktas kravspecifikation

2019-05-27

2019-05-27

Våren 2019 har Möbelfaktas kravspecifikation uppdaterats i enlighet med förändringar och revideringar av standarder.

Här på hemsidan hittar du alltid aktuell, uppdaterad version.
För detaljerad beskrivning av alla ändringar, se ändringsdokumentet.

Vad har hänt inom kvalitet?

Inom kvalitet har flera krav reviderats till senaste version av aktuell standard med övergångstid till 2021-12-31.

Kravnivån för reptålighet, enligt EN 15186, har sänkts eftersom den metoden använder en vassare spets jämfört med SS 83 91 17.

Även kravnivån för nötning av textil klädsel inomhus har sänkts från 50 000 till 40 000 cykler när det gäller kontor och offentlig miljö. 

Vad har hänt inom miljö?

I miljödelen har några förtydliganden införts. Speciellt gäller detta hur man ska tolka undantagen från ”Obligatoriska materialkrav” se 2.1 inledande information.

Utöver detta har undantag från kraven på plast och gummi exemplifierats under respektive punkt. Dessutom har förtydligande gjorts avseende krav på halt fri formaldehyd i lim där kravet max 0,2% fri gäller det rena limmet utan inblandning av härdare, se ytterligare förklaring nedan. Slutligen har begreppet plana skivor ersatts av exempel på vilken typ av skivor som berörs i kravet 2.1.8.1.

Förtydligande krav på formaldehyd i lim

På förekommen anledning har ett förtydligande gjorts i Möbelfaktas krav ”2.1.8 Lim”. Kravet på max 0,2% fri formaldehyd gäller själva limmet utan inblandning av härdare. Det har förekommit att leverantörer av lim har tolkat kravet på så sätt att man skulle kunna blanda lim och härdare och därefter ange halten fri formaldehyd.

Att uppskatta halten fri formaldehyd efter att man satt till härdare blir något av en teoretisk beräkning eftersom den fria formaldehyden konsumeras av dels den kemiska härdningen och dels av eventuell catcher som finns tillsatt i härdaren. Således kommer den fria formaldehyden i lim/härdar-blandningen att sjunka succesivt från utgångsvärdet till mycket lågt när brukstiden är slut.

Det finns produkter på marknaden sedan 15-20 år med halt fri formaldehyd under 0,2% som är väl lämpade för möbelindustrins olika applikationer som t.ex. formpressning och fanéring.

Syftet med att ha en märkning som Möbelfakta är att driva på för mer miljövänliga produkter som också är bättre för arbetsmiljön. Detta har blivet än mer angeläget eftersom formaldehyd har fått en tuffare klassning och därmed bör risker för exponering hållas till ett absolut minimum. Därför gäller kravet på fri formaldehyd själva limmet och med viss sannolikhet kan detta krav komma att skärpas ytterligare i framtida revisioner av Möbelfaktas miljökrav.

Senaste nyheterna

Dela: