MÖBELFAKTAS KRAVSPECIFIKATION

2024-07-01 ver. 16.2


 

 INNEHÅLL

INNEHÅLL. 2

VAD ÄR EN MÖBELFAKTAMÄRKT MÖBEL?. 4

VILKA MÖBLER KAN MÄRKAS MED MÖBELFAKTA?. 4

PRODUKT- OCH MATERIALINFORMATION FÖR MÖBELFAKTA. 4

PROCESSEN FÖR ATT DEKLARERA MED MÖBELFAKTA?. 5

1        KVALITET. 6

1.1  Säkerhet/funktion. 6

1.1.1   Hemmiljö. 6

1.1.2   Offentlig miljö. 9

1.1.3   Kontorsmiljö. 14

1.1.4   Skolmiljö. 18

1.1.5   Utomhusmiljö. 21

1.2  Mått. 22

1.2.1   Kontorsmöbler. 22

1.3  Ytors motståndskraft. 23

1.3.1   Användarmiljöer - inomhus. 23

1.3.2   Användarmiljöer - utomhus. 25

1.4  Brand. 27

1.4.1   Stoppade sittmöbler. 27

1.4.2   Liggmöbler och madrasser. 27

1.5  Klädsel 28

1.5.1   Skinn/läder. 28

1.5.2   Textil (inomhusmöbler) 30

1.5.3   Textil (utomhusmöbler) 31

1.5.4   Begrepp. 32

1.6  Akustik. 33

1.7  Glas. 34

2        MILJÖ.. 35

2.1  Obligatoriska materialkrav. 35

2.1.1   SVHC/ECHA:s kandidatförteckning. 35

2.1.2   Trä och träbaserade material 35

2.1.3   Textil och skinn/läder. 36

2.1.4   Plast och gummi 40

2.1.5   Stoppningsmaterial 41

2.1.6   Ytbehandling av trä, plast & metall 42

2.1.7   Metall 43

2.1.8   Lim.. 43

2.2  Obligatoriska produktkrav. 44

2.2.1   Återvinning: Märkning av plastdetaljer. 44

2.2.2   Spårbarhet: Märkning. 44

2.2.3   Reservdelar och garanti 44

2.2.4   Produktinformation. 44

2.2.5   Förpackningar. 44

3        ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR MED AVSEENDE PÅ SOCIALT, MILJÖMÄSSIGT OCH ETISKT ANSVARSTAGANDE. 45

3.1  Krav inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 45

3.1.1   Mänskliga rättigheter. 45

3.1.2   Arbetsrätt 45

3.1.3   Miljö. 47

3.1.4   Anti-korruption. 47

3.2  Policys och rutiner. 47

3.2.1   Policyåtagande. 48

3.2.2   Vidareförmedling av policyåtagande. 48

3.2.3   Ansvarsfördelning. 49

3.2.4   Riskanalys. 49

3.2.5   Uppföljning. 51

3.2.6   Avvikelsehantering. 51

BILAGA 1 - Begreppsförklaringar. 54

BILAGA 2 - Komponentlista. 55

BILAGA 3 - Referenser. 56

4        INFORMATION.. 58

4.1  Versionshistorik. 58

4.2  Giltighet. 58

4.3  Kravspecifikationens giltighet. 58

 


 

VAD ÄR EN MÖBELFAKTAMÄRKT MÖBEL?

Möbelfakta är en miljömärkning som främjar tillverkningen av säkra, högkvalitativa möbler som är både miljövänliga och tillverkade under goda och etiska förhållanden. Genom att fokusera på kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor säkerställer Möbelfakta att möbler uppfyller viktiga standarder.

När det kommer till kvalitet, ställer Möbelfakta lämpliga och rimliga krav på produkterna för att säkerställa deras hållbarhet och säkerhet för användaren. Det innebär att möblerna ska ha lång livslängd och vara anpassade till den miljö de är avsedda för.

Miljöfokus är också en central del av i Möbelfakta. Märkningen ställer krav på att möbler inte ska innehålla farliga kemikalier i material och komponenter som lim, lack, textil, metall, plast eller gummi. Detta bidrar till att skydda både människors hälsa och miljön. Dessutom ställer Möbelfakta krav på att trämaterial som används i möblerna kommer från lagligt avverkade källor, vilket bidrar till att motverka avskogning och illegal handel med trä.

En annan viktig aspekt av Möbelfaktas arbete är att främja ansvarsfulla leveranskedjor. Märkningen kräver att möbeltillverkare följer principerna för mänskliga rättigheter, säkerställer en god arbetsmiljö, arbetar aktivt med miljöfrågor och bekämpar korruption. Genom att främja dessa principer strävar Möbelfakta efter att garantera att möblerna inte bara är säkra och av hög kvalitet, utan också tillverkas under rättvisa och etiska förhållanden.

 

VILKA MÖBLER KAN MÄRKAS MED MÖBELFAKTA?

Idag kan möbler inom följande produktkategorier märkas genom Möbelfakta:

·         Bord

·         Sittmöbler

·         Sittmöbler för barn

·         Förvaringsmöbler / Kök / Bad

·         Skärmväggar

·         Liggmöbler / Madrasser

·         Våningssängar / Höga sängar

·         Höga barnstolar

·         Ljudabsorbenter

·         Skrivtavlor

·         Mobila rumsenheter

 PRODUKT- OCH MATERIALINFORMATION FÖR MÖBELFAKTA

I kravspecifikationen finns samtliga krav fördelade i respektive kapitel för kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. I tillägg måste möbelproducenten även inkomma med följande information.

Produktinformation: Produktnamn, bild, beskrivning av produkten och de olika varianter som avses i deklarationen.

Möbeltyp och användarmiljö: Information om produktkategori samt vilken användarmiljö produkten är avsedd för (hemmiljö, offentlig miljö, kontorsmiljö, skolmiljö eller utomhusmiljö).

Materialredovisning: Redovisning av vilka material en möbels olika komponenter består av.

Leverantörsinformation: Uppgifter om leverantörer av de huvudsakliga materialen.

Tillverkningsplats: Sluttillverkningsplatsen för möbeln ska anges.

 

PROCESSEN FÖR ATT DEKLARERA MED MÖBELFAKTA?

För att deklarera produkter som möbelproducent med Möbelfakta som ett nytt företag följer man dessa steg:

Ansökan och licensavtal: Ansökningsformulär finns på Möbelfaktas webbplats. När ansökan är inskickad skickas ett licensavtal som ska signeras. Som nytt företag betalar man en ansökningsavgift, och vid godkännande betalas årliga avgifter enligt licensavtalet.

Utbildning: Företaget måste delta i två obligatoriska utbildningar som fokuserar på Möbelfaktas krav och processer samt riskanalys av leverantörskedjor. Minst en person från företaget måste vara en registrerad deklarant som har genomgått dessa utbildningar​.

Efterlevnad av krav: Företaget säkerställer att dokumentation och rutiner finns som visar att produkten möter Möbelfaktas krav innan deklarationen för produkten lämnas till Möbelfakta.

Deklaration av första produkt: Efter genomförda utbildningar får den registrerade deklaranten inloggningsuppgifter till Möbelfaktas e-deklarationssystem. Deklaranten upprättar en digital deklaration av produkten och intygar att produkten uppfyller Möbelfaktas krav.

Granskning och godkännande: Granskning genomförs efter anmälan till Möbelfakta och sker vid specifika tidpunkter under året. Granskningen utförs i två steg och inkluderar både dokumentation och på-platsbesök. Vid godkänt resultat publiceras företaget och produkten på Möbelfaktas hemsida. Därefter kan företaget deklarera fler produkter i ett förenklat förfarande. Stickprovskontroller enligt granskningsbeskrivning ovan genomförs kontinuerligt hos varje företag under giltighetstiden i enlighet med licensavtalet.

Giltighet för godkända produkter: När en produkt har godkänts och publicerats på Möbelfaktas webbplats har den en giltighet på fem år. Giltigheten av godkännanden från Möbelfakta gäller under förutsättning att produkt uppfyller gällande krav och licensvillkoren. När Möbelfakta Sverige AB ändrar Kravspecifikationen för Möbelfakta är Licenstagaren skyldig att anpassa deklarerad produkt, inom i kravspecifikationen aviserad övergångsperiod, för att intyget ska vara giltigt.


 

1         KVALITET

1.1      Säkerhet/funktion

Säkerhet/funktion är ett samlingsbegrepp för de egenskaper som i de grundläggande standarderna kallas säkerhet, hållfasthet och hållbarhet. Säkerhet/funktion omfattar, och delas upp i, de olika användarmiljöer som en möbel är avsedd för och som respektive standard jämförts och provats efter.

Aktuell provningsrapport/intyg från ackrediterat institut/laboratorium/företag ska finnas för att styrka krav på säkerhet/funktion. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att möbeln/komponenten är provad enligt gällande kravstandard inklusive normativa annex och att möbeln/komponenten i all väsentlighet ej har ändrats sedan provning. Under pågående revidering av kraven som ligger till grund för denna specifikation kan även provning ske mot preliminära standarder, detta gäller endast standarder i slutomröstningsstadiet där inga tekniska förändringar är tillåtna. I förekommande fall finns det övergångstid för gällande standard vilket då finns specificerat i aktuellt krav.

1.1.1     Hemmiljö

1.1.1.1        0BSittmöbler

Följande standarder lägger fast de krav som en sittmöbel för vuxna i hemmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av sittmöbler för hemmiljö.

SS-EN 12520:2016

Möbler för hemmiljö – Sittmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet

 

1.1.1.2        1BBord

Följande standarder lägger fast de krav som ett bord för vuxna i hemmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av bord för hemmiljö.

-          Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 12521:2016

Möbler för hemmiljö – Bord – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

 

1.1.1.3        2BFörvaring/kök/bad

Följande standarder lägger fast de krav som en förvaringsmöbel för hemmiljö, inklusive inredningsenheter för kök och bad, ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler inkl. bänkskivor för hemmiljö. Möblerna kan antingen vara fristående eller fästade till väggen/byggnaden.

-          Lådor och dörrar skall provas enligt SS-EN 16121:2024 tabell 5, nivå 1

-          Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 14749:2016+A1:2022

 

Möbler för hemmiljö och kök – Förvaringsenheter och bänkskivor – Säkerhetskrav och provningsmetoder.

*Provningar utförda enligt SS-EN 14749:2016 accepteras till 2025-12-31


 

Alternativt:

SS-EN 16121:2024 *  Nivå 1

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet.

*Provningar utförda enligt SS-EN 16121:2013 + A1:2018, Nivå 1 accepteras till 2027-12-31

 

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan:

SS-EN 1023-2:2000*

3BKontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

 

 

1.1.1.4        4BLiggmöbler/madrasser

Här redovisas de krav som en liggmöbel eller madrass för vuxna i hemmiljö ska uppfylla.

Kraven omfattar följande typer av liggmöbler och madrasser:

·         Komplett bädd inklusive relevanta delar som sängstomme, sängbotten, madrass och bäddmadrass.

·         Sängstomme med eller utan sängbotten.

·         Sängstomme med eller utan gavlar.

·         Sängbotten.

·         Madrass, inklusive bäddmadrass när så är relevant.

SS-EN 1725:2023*

Bostadsmöbler – Bäddar och madrasser – Säkerhetskrav och provningsmetoder.

SS-EN 1957:2012

Möbler för hemmiljö - Bäddar och madrasser - Provningsmetoder för bestämning av funktionsegenskaper.

SS-EN 1022:2018

Bostadsmöbler – Bedömning av stabilitet för sittmöbler.

* Tilläggskrav är 25 000 cykler enligt SS-EN 1725 enligt pkt 6

1.1.1.5        5BVåningssängar/höga sängar

Här redovisas de krav som våningssängar/höga sängar för hemmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar våningssängar och höga sängar vars bredd är ≤ 1 200 mm. Avståndet, mätt från golv, till sängbottens översida skall vara
≥ 800 mm. Kravens huvudsakliga avsikt är att förhindra olyckshändelser riktade mot barn.

Övriga produkter som är inkluderade i våningssängar/höga sängar, som t.ex. bord eller förvaringsenheter, täcks inte av specifikationen.

SS-EN 747-1:2024

Möbler för hemmiljö – Våningssängar och höga sängar – Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.

 

1.1.1.6        6BHöga barnstolar

Här redovisas de krav som höga barnstolar i hemmiljö ska uppfylla. I kraven för höga barnstolar finns två olika kategorier; aktiva och passiva höga barnstolar. Aktiva är sådana stolar där barnet spänns fast i stolen och passiva är sådana där barnet ej är fastspänt. Typen av stol skall specificeras.

Kraven för höga barnstolar är baserade på att möbeln används av barn i åldern 6-36 månader.

SS-EN 14988:2017+A2:2024

 

Höga barnstolar - Del 1: Säkerhetskrav

*Provningar utförda enligt SS-EN 14988:2017 och SS-EN 14988:2017+A1:2020 accepteras till 2025-12-31

1.1.1.7        7BSittmöbler för barn

Här redovisas de krav som sittmöbler för barn i hemmiljö ska uppfylla. Kraven för sittmöbler för barn är baserade på att möbeln används av barn som kan sitta och stå själva upp till 14 år.

Kraven differentieras baserat på ålder och kroppslängd i 3 olika storleksklasser:

-          Storlek 1: 1-3 år

-          Storlek 2: 4-7 år

-          Storlek 3: 8-14 år

Kraven omfattar endast sittmöbeln, om möbeln har andra funktioner eller kan förändras till annan användning är andra krav eller direktiv också tillämpliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden är utarbetad under mandat från EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen för det generella produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

SS-EN 17191:2021

 

Sittmöbler för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder

 

 

 


 

1.1.2     Offentlig miljö

1.1.2.1        8BSittmöbler

Här redovisas de krav som en sittmöbel för vuxna i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av sittmöbler för offentlig miljö:

·         Stol/karmstol

·         Pall/taburett

·         Fåtölj/soffa inkl. hörn- och sektionskombinationer

·         Bänk

SS-EN 16139:2013*

Möbler för offentlig miljö - Sittmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet

* Möbler provade enligt SS-EN 16139:2013 ska lägst vara testade enligt nivå 1

Lastuppräkning vid högre brukarlaster
Vid högre brukarvikter kan lastuppräkning ske enligt ISO 21015:2007 vilket innebär att ett antal provningslaster i EN 16139: 2013 Table 1 ska uppräknas med en faktor som är direkt proportionell mot lastökningen jämfört med den normala brukarvikten på 110 kg. Vid brukarvikter över 110 kg ska följande faktorer i Table 1 i EN 16139:2013 räknas upp 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13. Vid brukarvikter upp till 160 kg ska faktorerna/lasterna räknas upp med talet 1,4 och vid brukarvikter upp till 200 kg med 1,8. Faktor 14 i Table 1 i EN 16139:2013 väljes enligt nivå 2 vid brukarvikter över 110 kg.

 

1.1.2.2        9BBord

Här redovisas de krav som ett bord för vuxna i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av bord för offentlig miljö:

·         Matbord

·         Skrivbord/arbetsbord, andra än de som omfattas av kontorsarbete

·         Soffbord

·         Avställningsbord

Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 15372:2024  Nivå 2*

Möbler för offentlig miljö - Bord - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

*Provningar utförda enligt SS-EN 15372:2016, Nivå 2 accepteras till 2027-12-31 

1.1.2.3        10BFörvaringsmöbler

Här redovisas de krav som en förvaringsmöbel för offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler för offentlig miljö:

·         Skåp/vitrinskåp/hörnskåp

·         Byrå/hurts

·         Bokhylla

·         Sekretär

 

Inredningsenheter:

·         Bänkskåp

·         Väggskåp

·         Högskåp

·         Bänkskivor

·         Klädhängare

·         Tidningsställ

 

Möblerna kan antingen vara fristående eller fästade till väggen/byggnaden.

SS-EN 16121: 2024 Nivå 1*

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet.

*Provningar utförda enligt SS-EN 16121:2013 + A1:2018, Nivå 1 accepteras till 2027-12-31

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav.

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

 

1.1.2.4        11BKök & Bad

Här redovisas de krav som kök och bad för offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler för kök & bad, inkl. bänkskivor:

·         Bänkskivor

·         Bänkskåp

·         Högskåp

·         Väggskåp

·         Samtliga skåp inkl. inredningsenheter.

 

Lådor och dörrar i kök skall provas enligt SS-EN 16121:2024 tabell 5, nivå 1

 

SS-EN 14749:2016+A1:2022

Möbler för hemmiljö och kök - Förvaringsenheter och bänkskivor - Säkerhetskrav och provningsmetoder.

*Provningar utförda enligt SS-EN 14749:2016 accepteras till 2025-12-31

Alternativt:

SS-EN 16121: 2024*Nivå 1*

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet.

*Provningar utförda enligt SS-EN 16121:2013 + A1:2018, Nivå 1 accepteras till 2027-12-31

 

1.1.2.5       12BLiggmöbler/madrasser

Här redovisas de krav som en liggmöbel eller madrass för vuxna i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven är baserade på de som uttrycks i den fastställda europeiska standarden för hemmiljö, SS-EN 1725:1998, men med vissa skärpningar. Kraven omfattar följande typer av liggmöbler och madrasser:

·         Komplett bädd inklusive relevanta delar som sängstomme, sängbotten, madrass och bäddmadrass.

·         Sängstomme med eller utan sängbotten.

·         Sängstomme med eller utan gavlar.

·         Sängbotten.

·         Madrass, inklusive bäddmadrass när så är relevant.


SS-EN 1725:2023 *

Bostadsmöbler – Bäddar och madrasser – Säkerhetskrav och provningsmetoder.

SS-EN 1957:2012

Bostadsmöbler – Bäddar och madrasser – Provningsmetoder för bestämning av funktionsegenskaper.

SS-EN 1022:2018

Bostadsmöbler – Bedömning av stabilitet för sittmöbler.

* Tilläggskrav är 25 000 cykler enligt SS-EN 1725 enligt pkt 6

1.1.2.6        13BVåningssängar/höga sängar

Här redovisas de krav som våningssängar/höga sängar för offentlig miljö ska uppfylla.

Avståndet, mätt från golv, till sängbottens översida ska vara ≥ 800 mm. Kravens huvudsakliga avsikt är att förhindra olyckshändelser riktade mot barn.

Övriga produkter som är inkluderade i våningssängar/höga sängar, som t.ex. bord eller förvaringsenheter, täcks inte av specifikationen.

SS-EN 747-1:2024

Möbler för offentlig miljö – Våningssängar och höga sängar – Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.

 

1.1.2.7        14BHöga barnstolar

Här redovisas de krav som höga barnstolar i offentlig miljö ska uppfylla. I kraven för höga barnstolar finns två olika kategorier; aktiva och passiva höga barnstolar. Aktiva är sådana stolar där barnet spänns fast i stolen och passiva är sådana där barnet ej är fastspänt. Typen av stol skall specificeras.

 

Kraven för höga barnstolar är baserade på att möbeln används av barn i åldern 6-36 månader.

SS-EN 14988:2017+A2:2024

 

Höga barnstolar - Del 1: Säkerhetskrav

*Provningar utförda enligt SS-EN 14988:2017 och SS-EN 14988:2017+A1:2020 accepteras till 2025-12-31

 

1.1.2.8        15BSittmöbler för barn

Här redovisas de krav som sittmöbler för barn i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven för sittmöbler för barn är baserade på att möbeln används av barn som kan sitta och stå själva upp till 14 år.

Kraven differentieras baserat på ålder och kroppslängd i 3 olika storleksklasser:

-          Storlek 1: 1-3 år

-          Storlek 2: 4-7 år

-          Storlek 3: 8-14 år

Kraven omfattar endast sittmöbeln, om möbeln har andra funktioner eller kan förändras till annan användning är andra krav eller direktiv också tillämpliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden är utarbetad under mandat från EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen för det generella produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

 

 

 

 

 

SS-EN 17191:2021

 

Sittmöbler för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder

 

1.1.2.9        16BSkärmväggar

Här redovisas de krav som en skärmvägg för offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000

Kontorsmöbler - Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

 

1.1.2.10    17BLjudabsorbenter

 

Följande krav gäller för redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som är deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven på redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan användas för att beräkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

I ”Guide för ljudabsorbenter” på www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivärden för ljudabsorberande förmåga. Upphandlare som Kammarkollegiet använder dessa rekommenderade nivåer som kravnivåer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjälp av nedan angivna standarder för mätning och beräkning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean för ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga.


Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och större sammansatta ytor (>10 m2) av flera ljudabsorbenter.
SS-EN ISO 354:2003

Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvärderas i enlighet med den svenska standarden:

SS-ISO 20189:2019

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Större ytor (>10m2) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvärderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997

Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning.

 

1.1.2.11    18BSkrivtavlor

Här redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar säkerhet vid normal användning, ytans egenskaper, konstruktionens hållbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar väggfasta och fristående skrivtavlor för utbildningsmiljöer, kontor, konferens- och mötesrum av typen whiteboard och krittavla.

SS-EN 14434:2023

Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2023 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt:
- 7.2.3 Ability to write and erase
- 7.3.2 Scratch
- 7.4.2 Staining
- 7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2023 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt:
- 8.3.3 Ability to write
- 8.4.2 Scratch
- 8.5.2 Staining
- 8.6.2 Color degradation

 

1.1.2.12    19BMobila rumsenheter

1.1.2.13     

 

Här redovisas de krav som mobila rumsenheter ska uppfylla och omfattar generella säkerhetskrav, stabilitet och akustisk prestanda.

Mobila rumsenheter definieras av att de är fristående, mobila och ljudisolerade.

Mobila rumsenheter avser att minska ljudnivån från den som talar inuti produkten. Avser inte enskilda komponenter som används i arbetsstationer, såsom en skärm, en förvaringsenhet, ett bord, en belysningsarmatur, ett skåp, en bokhylla, en standardstol, en väggbeklädnad eller en takabsorbent. Produkten ska inte stadigvarande ingå i byggnadsverket.

Om produkten är utrustad med fast monterad inredning skall dessa i sig uppfylla kraven i Möbelfakta. Exempel på relevant lagstiftning är RoHS-direktivet, WEEE-direktivet och ekodesigndirektivet (om extern strömförsörjning används). I de fall produkten faller under något eller några tillämpliga direktiv eller förordningar som kräver CE-märkning, så som t.ex. Maskindirektivet (MD) eller Lågspänningsdirektivet (LVD) skall upprättad CE-försäkran redovisas.

För krav på stabilitet ska följande provas och intygas:

Produkten skall inte tippa över när den är placerad på ett lutande plan 10 grader, provningen skall utföras i den för produkten mest ogynnsamma konfigurationen.

Krav på reduktion av talat ljud för mobila rumsenheter

Reduktion av talljud, DS,A [dB], skall när den redovisas presenteras i form av ett diagram enligt ISO 23351-1:2020. Detta är ett krav för möbelkategorin mobila rum. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarden ovan skall finnas tillgängliga när reduktion av talljud redovisas. Klassning (A+, A, B, C eller D) där A+ är högsta klassningen skall anges i mätprotokollet. Om produkten blir oklassad kan den inte möbelfaktamärkas i det avseendet.

EN 16121 5.2

Generella säkerhetskrav (kapitel 5.2) från EN 16121 Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet.

 

 

ISO 23351-1:2020

Acoustics – Measurements of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures. Part 1: Laboratory method

 


 

1.1.3     Kontorsmiljö

1.1.3.1        20BArbetsstolar

Här redovisas de krav som en arbetsstol för kontorsmiljö ska uppfylla enligt de fastställda europeiska standarderna – SS-EN 1335 -2. SS-EN 1335-1 tas upp under avsnitt 1.2 Mått.

Arbetsstolar för kontorsmiljö definieras enligt följande: En sittmöbel för en person med ryggstöd och med eller utan armstöd. Stolen inkluderar en sits som är roterbar och inställbar i höjd.

Stolarna delas in i tre olika typer – Ax, A, B och C.
Typindelningen grundas på stolens inställningsmöjligheter som bestäms av måttkraven i SS-EN 1335-1:2020 +A1:2023 (se även 1.2 Mått). Kraven är baserade på att stolen används åtta timmar/dag av person med en kroppsvikt på 110 kg. Vid deklaration av arbetsstol skall stolens typ enligt nedan anges.

Typ Ax: Sits – roterbar, större inställbar höjd och inställbart sittdjup än Typ A samt inställbar lutning.

Typ A: Sits – roterbar, inställbar höjd, inställbart sittdjup och inställbar lutning.
Typ B: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning.
Typ C: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning. Ryggstöd – fast höjd.

SS-EN 1335-2:2018

Kontorsmöbler – arbetsstolar – Del 2: Säkerhetskrav

 

1.1.3.2       21BArbetsbord

Här redovisas de krav som arbetsbord och skrivbord för kontorsmiljö ska uppfylla enligt den fastställda europeiska standarden – SS-EN 527-2. SS-EN 527-1 tas upp under avsnitt 1.2 Mått. För bord försedda med motor för justering av bordshöjd gäller krav på CE–märkning.

Vid deklaration av arbetsbord för kontor skall man ange vilken typ av bord deklarationen avser, bord för sittande, stående eller sitta/stå. Dessutom skall man ange graden av justerbarhet enligt någon av de fyra klasserna A, B, C och D som finns angivna i SS-EN 527-1:2011.

 

Typ A: Fullt justerbar

Typ B: Fullt valbar

Typ C: Fast höjd

Typ D: Begränsat justerbar eller begränsat valbar

 

Arbetsbord och skrivbord definieras enl. följande:

·         Bord avsedda för kontorsarbete som utförs av en person.

·         Förvaringsenheter, som ingår och är kopplade/fästade till bordet, ska också provas för berörda delar efter relevanta standarder för förvaringsmöbler för kontor.

SS-EN 527-2:2016+ A1:2019

Kontorsmöbler – Arbetsbord och skrivbord – Mekaniska säkerhetskrav
 

 

 

1.1.3.3        22BFörvaringsmöbler

Här redovisas de krav som en förvaringsmöbel för kontorsmiljö ska uppfylla.

SS-EN 16121:2024  Nivå 1*

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet.

*Provningar utförda enligt SS-EN 16121:2013 + A1:2018, Nivå 1 accepteras till 2027-12-31

 

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

1.1.3.4        23BSkärmväggar

Här redovisas de krav som en skärmvägg för kontorsmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000

Kontorsmöbler - Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

 

1.1.3.5        24BBordsskärmar

Här redovisas de krav som en bordsskärm för kontorsmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar skärmar för montage på arbetsbord för kontor. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.  

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler – Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

SS-EN 14073-2:2004**

Kontorsmöbler – Förvaringsmöbler – Del 2: Säkerhetskrav

* Lastbärande skärm med last enligt SS-EN 1023-2 och 2 gånger tillverkarens rekommenderade max.vikt.

** Horisontell kraft 80 N 100 mm från överkant skärm enligt SS-EN 14074 6.3.2, efter provning kunna justeras till ursprungligt läge, skadekriterier brott, ingen permanent deformation, ej ramla ned. Vertikal kraft 200 N funktion och 300 N säkerhet (10 x 10 sekunder), 100 mm från kant på skärm, skadekriterier inga brott. Generellt undantag för lätta skärmar där mgh ≤65 Nm, m= massan (kg), g= tyngdaccelerationen (m/s2), höjd över golv till centrum tyngdpunkt på skärmen (m).

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.6        25BLjudabsorbenter

 

Följande krav gäller för redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som är deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven på redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan användas för att beräkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

I ”Guide för ljudabsorbenter” på www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivärden för ljudabsorberande förmåga. Upphandlare som Kammarkollegiet använder dessa rekommenderade nivåer som kravnivåer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjälp av nedan angivna standarder för mätning och beräkning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean för ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga.

 

Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och större sammansatta ytor (>10 m2) av flera ljudabsorbenter.

SS-EN ISO 354:2003

Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvärderas i enlighet med den svenska standarden:

ISO 20189:2019

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Större ytor (>10 m2) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvärderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997

Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning.

 

1.1.3.7        26BSkrivtavlor

1.1.3.8        

 

Här redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar säkerhet vid normal användning, ytans egenskaper, konstruktionens hållbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar väggfasta och fristående skrivtavlor för utbildningsmiljöer, kontor, konferens- och mötesrum av typen whiteboard och krittavla.

 

SS-EN 14434:2023

Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2023 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 7.2.3 Ability to write and erase
- 7.3.2 Scratch
- 7.4.2 Staining
- 7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2023
ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 8.3.3 Ability to write
- 8.4.2 Scratch
- 8.5.2 Staining
- 8.6.2 Color degradation

 

1.1.3.8        27BMobila rumsenheter

1.1.3.9        

 

Här redovisas de krav som mobila rumsenheter ska uppfylla och omfattar generella säkerhetskrav, stabilitet och akustisk prestanda.

Mobila rumsenheter definieras av att de är fristående, mobila och ljudisolerade.

Mobila rumsenheter avser att minska ljudnivån från den som talar inuti produkten. Avser inte enskilda komponenter som används i arbetsstationer, såsom en skärm, en förvaringsenhet, ett bord, en belysningsarmatur, ett skåp, en bokhylla, en standardstol, en väggbeklädnad eller en takabsorbent. Produkten ska inte stadigvarande ingå i byggnadsverket.

Om produkten är utrustad med fast monterad inredning skall dessa i sig uppfylla kraven i Möbelfakta. Exempel på relevant lagstiftning är RoHS-direktivet, WEEE-direktivet och ekodesigndirektivet (om extern strömförsörjning används). I de fall produkten faller under något eller några tillämpliga direktiv eller förordningar som kräver CE-märkning, så som t.ex. Maskindirektivet (MD) eller Lågspänningsdirektivet (LVD) skall upprättad CE-försäkran redovisas.

För krav på stabilitet ska följande provas och intygas:

Produkten skall inte tippa över när den är placerad på ett lutande plan 10 grader, provningen skall utföras i den för produkten mest ogynnsamma konfigurationen.

Krav på reduktion av talat ljud för mobila rumsenheter

Reduktion av talljud, DS,A [dB], skall när den redovisas presenteras i form av ett diagram enligt ISO 23351-1:2020. Detta är ett krav för möbelkategorin mobila rum. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarden ovan skall finnas tillgängliga när reduktion av talljud redovisas. Klassning (A+, A, B, C eller D) där A+ är högsta klassningen skall anges i mätprotokollet. Om produkten blir oklassad kan den inte möbelfaktamärkas i det avseendet.

 

 

 

EN 16121 5.2

Generella säkerhetskrav (kapitel 5.2) från EN 16121 Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet.

 

 

ISO 23351-1:2020

Acoustics – Measurements of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures. Part 1: Laboratory method

 


 

1.1.4     Skolmiljö

Med skolmiljö avses här utbildningsmiljö såsom klassrum inklusive förskola

För övriga möbler - ej i klassrum - gäller:

Arbetsplatser: 1.1.3 Kontorsmiljö

Övriga miljöer: 1.1.2 Offentlig miljö

1.1.4.1        28BSittmöbler

Här redovisas de krav som stolar/sittmöbler för skolmiljö ska uppfylla.  

·         Elevstolar i klassrum

SS-EN 1729-2:2023*

Möbler för utbildningsmiljö - Stolar och bord - Del 2: Säkerhetskrav och provningsmetoder.

*Belastningspunkter vid provning tas ur SS-EN 1729-1:2015

*Provningar utförda enligt SS-EN 1729-2:2012+ A1:2016 accepteras till 2026-01-01

 

1.1.4.2        29BSittmöbler för barn

Här redovisas de krav som sittmöbler för barn i skolmiljö ska uppfylla. Kraven för sittmöbler för barn är baserade på att möbeln används av barn som kan sitta och stå själva upp till 14 år.

Kraven differentieras baserat på ålder och kroppslängd i 3 olika storleksklasser:

-          Storlek  1: 1-3 år

-          Storlek 2: 4-7 år

-          Storlek 3: 8-14 år

Kraven omfattar endast sittmöbeln, om möbeln har andra funktioner eller kan förändras till annan användning är andra krav eller direktiv också tillämpliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden är utarbetad under mandat från EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen för det generella produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

EN 17191:2021

 

Sittmöbler för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder

 

1.1.4.3        30BBord

Här redovisas det krav som ett elevbord i klassrum ska uppfylla. För övriga bord i klassrum se offentlig miljö och kontor.

Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 1729-2:2023*

Möbler för utbildningsmiljö - Stolar och bord - Del 2: Säkerhetskrav och provningsmetoder.

*Provningar utförda enligt SS-EN 1729-2:2023 2012+ A1:2016 accepteras till 2026-01-01

 

1.1.4.4         Förvaring

Här redovisas de krav en förvaringsmöbel för skolmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler:

·         Skåp/vitrinskåp/hörnskåp

·         Byrå/hurts

·         Bokhylla

·         Sekretär

 

Inredningsenheter:

·         Bänkskåp

·         Väggskåp

·         Högskåp

·         Bänkskivor

·         Klädhängare

·         Tidningsställ

 

Möblerna kan antingen vara fristående eller fästade till väggen/byggnaden.

 

SS-EN 16121: 2024 Nivå 1*

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet.

*Provningar utförda enligt SS-EN 16121:2013 + A1:2018, Nivå 1 accepteras till 2027-12-31

 

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

1.1.4.5        32BHöga barnstolar

 

Här redovisas de krav som höga barnstolar i skolmiljö ska uppfylla. I kraven för höga barnstolar finns två olika kategorier; aktiva och passiva höga barnstolar. Aktiva är sådana stolar där barnet spänns fast i stolen och passiva är sådana där barnet ej är fastspänt. Typen av stol skall specificeras.

Kraven för höga barnstolar är baserade på att möbeln används av barn i åldern 6-36 månader.

SS-EN 14988:2017 +A1:2020

Höga barnstolar - Del 1: Säkerhetskrav

*Provningar utförda enligt SS-EN 14988:2017 accepteras till 2025-12-31

1.1.4.6        33BSkärmväggar

Här redovisas de krav som en skärmvägg för skolmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000

Kontorsmöbler - Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

 

1.1.4.7        34BLjudabsorbenter

 

Följande krav gäller för redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som är deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven på redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan användas för att beräkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

I ”Guide för ljudabsorbenter” på www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivärden för ljudabsorberande förmåga. Upphandlare som Kammarkollegiet använder dessa rekommenderade nivåer som kravnivåer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjälp av nedan angivna standarder för mätning och beräkning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean för ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga.

 

Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och större sammansatta ytor (>10 m2) av flera ljudabsorbenter.

 

SS-EN ISO 354:2003

Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvärderas i enlighet med den svenska standarden:

SS-ISO 20189:2019

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Större ytor (>10 m2) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvärderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997

Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning.

 

1.1.4.8        35BSkrivtavlor

1.1.4.9        

Här redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar säkerhet vid normal användning, ytans egenskaper, konstruktionens hållbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar väggfasta och fristående skrivtavlor för utbildningsmiljöer, kontor, konferens- och mötesrum av typen whiteboard och krittavla.

SS-EN 14434:2023

Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2023
ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 7.2.3 Ability to write and erase
- 7.3.2 Scratch
- 7.4.2 Staining
- 7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2023 ska skrivtavlorna uppfylla kraven och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 8.3.3 Ability to write
- 8.4.2 Scratch
- 8.5.2 Staining
- 8.6.2 Color degradation

 

1.1.5     Utomhusmiljö

1.1.5.1        36BSittmöbler

 

Här redovisas de krav som en sittmöbel för vuxna, vid användning i främst utomhusmiljö, ska uppfylla.  Kraven omfattar alla typer av sittmöbler för utomhusmiljö med avsedd användning för camping, hemmiljö och offentlig miljö.

Sittmöbler av typ loungers, solsängar etc. ska uppfylla kraven enligt avsnitt 3. Krav och provningssekvens avseende stabilitet och funktion i SS-EN 581-2.

SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-2:2015

Möbler för utomhusmiljö – Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö
Del 1: Allmänna säkerhetskrav.

 

1.1.5.2        37BBord

1.1.5.3        

Här redovisas de krav som ett bord för vuxna, vid användning i främst utomhusmiljö, ska uppfylla.
Kraven omfattar alla typer av bord för utomhusmiljö med avsedd användning för camping, hemmiljö och offentlig miljö.

SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017

Möbler för utomhusmiljö – Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö  
Del 1: Allmänna säkerhetskrav.

 

 

 


 

1.2      Mått

Mått kan relateras till två grupper av standarder; säkerhet/funktion och ergonomi. De standarder som är relaterade till säkerhet/funktion ryms under rubriken 1.1 Säkerhet/funktion och finns med under testning till respektive möbelkategori.

1.2.1     Kontorsmöbler

Under detta avsnitt redovisas de möbelkategorier som har separata standarder för ergonomiska krav; arbetsstolar, arbetsbord samt skärmväggar - samtliga inom kontorsmiljö.

1.2.1.1       38BArbetsstolar för kontor

Här redovisas de krav som arbetsstolar för kontorsmiljö ska uppfylla beträffande mått. 

 

Arbetsstolar för kontor delas in i tre olika typer – Ax, A, B och C.
Typindelningen grundas på stolens inställningsmöjligheter som bestäms av måttkraven i SS-EN 1335-1:2020 +A1:2022 och CEN/TR 1335-4. Kraven är baserade på att stolen används åtta timmar/dag av person med en kroppsvikt på 110 kg. Vid deklaration av arbetsstol skall stolens typ enligt nedan anges.

Typ Ax: Sits – roterbar, större inställbar höjd och inställbart sittdjup än Typ A samt inställbar lutning.

Typ A: Sits – roterbar, inställbar höjd, inställbart sittdjup och inställbar lutning.
Typ B: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning.
Typ C: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning. Ryggstöd – fast höjd.

SS-EN 1335-1:2020 +A1:2022

Kontorsmöbler – Arbetsstolar – Del 1: Bestämning av dimensioner.

*Provningar utförda enligt SS-EN 1335-1:2000 accepteras till 2023-12-31 provningar utförda enligt SS-EN 1335-1:2020 accepteras till 2025-12-31

1.2.1.2       39BArbetsbord för kontor

Här redovisas de krav som arbetsbord för kontorsmiljö ska uppfylla beträffande mått. 

 

Vid deklaration av arbetsbord för kontor skall man ange vilken typ av bord deklarationen avser, bord för sittande, stående eller sitta/stå. Dessutom skall man ange graden av justerbarhet enligt någon av de fyra klasserna A, B, C och D som finns angivna i SS-EN 527-1:2011.

 

Typ A: Fullt justerbar

Typ B: Fullt valbar

Typ C: Fast höjd

Typ D: Begränsat justerbar eller begränsat valbarSS-EN 527-1:2011

Kontorsmöbler – Bord och skrivbord – Del 1: Dimensioner.

 

1.2.1.3       40BSkärmväggar för kontor

Här redovisas de krav som en skärmvägg för kontorsmiljö ska uppfylla beträffande mått. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-1:1996

Kontorsmöbler – Skärmväggar – Del 1: Mått.

 


 

1.3      Ytors motståndskraft

Kraven avseende ytors motståndskraft gäller för alla lackerade, folie- och laminatbelagda hårda ytor. Kraven gäller inte för ytor behandlade med olja, vax eller motsvarande för vilka information om skötsel, efterbehandling och ev. reparation skall åtfölja möbeln. Kromade och obehandlade ytor omfattas inte. Kraven gäller för samtliga användarmiljöer.

1.3.1     Användarmiljöer - inomhus

Denna specifikation behandlar vilka krav som ska ställas på möbelytors motståndskraft, i användarmiljöer inomhus.

Tillämpning

Användarmiljö

Möbelyta

Krav

Hemmiljö

Sittmöbler
Bord
Liggmöbler

Förvaringsmöbler

Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Invändiga ytor inkl. lådbottnar

Kravkategori 1

Sittmöbler

Liggmöbler

Förvaringsmöbler

Sitsar, ryggstöd och armledare

Övriga ytor exkl. underreden

Utvändiga ytor

Kravkategori 2

Bord

Bordsskivor

Kravkategori 4

Offentlig miljö/ kontor

Sittmöbler

Bord

Liggmöbler

Förvaringsmöbler

Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Invändiga ytor inkl. lådbottnar

Kravkategori 1

Sittmöbler

Liggmöbler

Förvaringsmöbler

Sitsar, ryggstöd och armledare

Övriga ytor exkl. underreden

Utvändiga ytor

Kravkategori 2

Bordsskivor

För bordsskivor som t.ex. konferens, väntrum och bibliotek. Avser ovansida. För t.ex. restaurang, café och utbildningssalar se nedan.

Kravkategori 4

Bordsskivor

Avsedda för restauranger, kaféer, utbildningsmiljö etc. Avser ovansida.

Kravkategori 5

Köks- och badrumsinredningar

 

Invändiga ytor och lådbottnar, exkl. hyllskivor och bottnar

Kravkategori 1

 

Utvändiga ytor, hyllskivor och bottnar

Kravkategori 3

Bänkskivor

 

Kravkategori 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravkategori

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Provning

Referenser

 

 

 

 

 

 

 

Vatten 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

6 tim. a)

16 tim.

16 tim.

24 tim.

24 tim.

24 tim.

 

Fett 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

24 tim b)

24 tim.

24 tim.

24 tim.

24 tim.

24 tim.

 

Fett + repning 1)

SS 83 91 22:2017

-

-

-

24 tim. + 3 N

24 tim. + 5 N

24 tim. + 5 N

 

Repning

SS 83 91 22:2017 2))*
alt. EN 15186 3)

-

 

3 N

1,5 N

3 N

1,5 N

3 N

1,5 N

5 N

3 N

5 N

3 N

 

Alkohol 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

-

-

1 tim.

1 tim.

1 tim.

 

Kaffe 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

1 tim c)

1 tim.

1 tim.

1 tim.

1 tim.

 

Värme, torr 1)

SS-EN 12722:2009+A1:2013

-

-

-

70° C

70° C

180°C

 

Värme, fuktig 1)

SS-EN 12721:2009+A1:2013

-

-

-

-

-

85°C

 

Värme mot kant 1)

NS 8061:1983

-

-

-

-

-

85°C

<