MÖBELFAKTAS KRAVSPECIFIKATION

INNEHÅLL

INNEHÅLL. 2

1        KVALITET. 4

1.1  Säkerhet/funktion. 4

1.1.1   Hemmiljö. 4

1.1.2   Offentlig miljö. 7

1.1.3   Kontorsmiljö. 11

1.1.4   Skolmiljö. 14

1.1.5   Utomhusmiljö. 17

1.2  Mått. 18

1.2.1   Kontorsmöbler. 18

1.3  Ytors motståndskraft. 19

1.3.1   Användarmiljöer - inomhus. 19

1.3.2   Användarmiljöer - utomhus. 21

1.4  Brand. 23

1.4.1   Stoppade sittmöbler. 23

1.4.2   Liggmöbler och madrasser. 23

1.5  Klädsel 24

1.5.1   Skinn/läder. 24

1.5.2   Textil (inomhusmöbler) 26

1.5.3   Textil (utomhusmöbler) 27

1.5.4   Begrepp. 28

1.6  Akustik. 29

1.7  Glas. 29

2        MILJÖ.. 30

2.1  Obligatoriska materialkrav. 30

2.1.1   SVHC/ECHA:s kandidatlista. 30

2.1.2   Trä och träbaserade material 30

2.1.3   Textil och skinn/läder. 31

2.1.4   Plast och gummi 34

2.1.5   Stoppningsmaterial 35

2.1.6   Ytbehandling av trä, plast & metall 36

2.1.7   Metall 38

2.1.8   Lim.. 38

2.2  Obligatoriska produktkrav. 39

2.2.1   Återvinning: Märkning av plastdetaljer. 39

2.2.2   Spårbarhet: Märkning. 39

2.2.3   Reservdelar. 39

2.2.4   Produktinformation. 39

2.2.5   Förpackningar. 39

3        ANSVARSFULLA LEVERANSKEDJOR MED AVSEENDE PÅ SOCIALT, MILJÖMÄSSIGT OCH ETISKT ANSVARSTAGANDE. 40

3.1  Krav inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. 40

3.1.1   Mänskliga rättigheter. 40

3.1.2   Arbetsrätt 40

3.1.3   Miljö. 42

3.1.4   Anti-korruption. 42

3.2  Policys och rutiner. 42

3.2.1   Policyåtagande. 43

3.2.2   Vidareförmedling av policyåtagande. 43

3.2.3   Ansvarsfördelning. 44

3.2.4   Riskanalys. 44

3.2.5   Uppföljning. 45

3.2.6   Avvikelsehantering. 46

BILAGA 1 - Begreppsförklaringar. 48

BILAGA 2 - Komponentlista. 49

BILAGA 3 - Referenser. 50

 


1         KVALITET

1.1     Säkerhet/funktion

Säkerhet/funktion är ett samlingsbegrepp för de egenskaper som i de grundläggande standarderna kallas säkerhet, hållfasthet och hållbarhet. Säkerhet/funktion omfattar, och delas upp i, de olika användarmiljöer som en möbel är avsedd för och som respektive standard jämförts och provats efter.

Aktuell provningsrapport/intyg från ackrediterat institut/laboratorium/företag ska finnas för att styrka krav på säkerhet/funktion. Med aktuell provningsrapport/intyg avses att möbeln/komponenten är provad enligt gällande kravstandard inklusive normativa annex och att möbeln/komponenten i all väsentlighet ej har ändrats sedan provning. Under pågående revidering av kraven som ligger till grund för denna specifikation kan även provning ske mot preliminära standarder, detta gäller endast standarder i slutomröstningsstadiet där inga tekniska förändringar är tillåtna. I förekommande fall finns det övergångstid för gällande standard vilket då finns specificerat i aktuellt krav.

1.1.1    Hemmiljö

1.1.1.1         Sittmöbler

Följande standarder lägger fast de krav som en sittmöbel för vuxna i hemmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av sittmöbler för hemmiljö.

SS-EN 12520:2016

Möbler för hemmiljö – Sittmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

 

1.1.1.2         Bord

Följande standarder lägger fast de krav som ett bord för vuxna i hemmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av bord för hemmiljö.

-          Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 12521:2016

Möbler för hemmiljö – Bord – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

 

1.1.1.3         Förvaring/kök/bad

Följande standarder lägger fast de krav som en förvaringsmöbel för hemmiljö, inklusive inredningsenheter för kök och bad, ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler inkl. bänkskivor för hemmiljö. Möblerna kan antingen vara fristående eller fästade till väggen/byggnaden.

-          Lådor och dörrar i kök ska provas med 80 000 cykler enligt SS-EN 16121:2013 tabell 5 nivå 2 och övriga förvaringsmöbler med 20 000 cykler.

-          Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 14749:2016

Möbler för hemmiljö och kök – Förvaringsenheter och bänkskivor – Säkerhetskrav och provningsmetoder.

 

Alternativt:

SS-EN 16121:2013 + A1:2018, Nivå 1

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

 

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan:

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

 

 

1.1.1.4         Liggmöbler/madrasser

Här redovisas de krav som en liggmöbel eller madrass för vuxna i hemmiljö ska uppfylla.

Kraven omfattar följande typer av liggmöbler och madrasser:

·         Komplett bädd inklusive relevanta delar som sängstomme, sängbotten, madrass och bäddmadrass.

·         Sängstomme med eller utan sängbotten.

·         Sängstomme med eller utan gavlar.

·         Sängbotten.

·         Madrass, inklusive bäddmadrass när så är relevant.

SS-EN 1725:1998*

Bostadsmöbler – Bäddar och madrasser – Säkerhetskrav och provningsmetoder.

SS-EN 1957:2012

Möbler för hemmiljö - Bäddar och madrasser - Provningsmetoder för bestämning av funktionsegenskaper.

SS-EN 1022:2018**

Bostadsmöbler – Bedömning av stabilitet för sittmöbler.

* Tilläggskrav är 20 000 cykler enligt SS-EN 1725:1998 pkt 7.3 samt 25 000 cykler enligt pkt 7.5.
** Provningar utförda enligt SS-EN 1022:2005 accepteras till 2021-12-31

1.1.1.5         Våningssängar/höga sängar

Här redovisas de krav som våningssängar/höga sängar för hemmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar våningssängar och höga sängar vars bredd är ≤ 1 200 mm. Avståndet, mätt från golv, till sängbottens översida skall vara
≥ 800 mm. Kravens huvudsakliga avsikt är att förhindra olyckshändelser riktade mot barn.

Övriga produkter som är inkluderade i våningssängar/höga sängar, som t.ex. bord eller förvaringsenheter, täcks inte av specifikationen.

SS-EN 747-1:2012 + A1:2015

Möbler för hemmiljö – Våningssängar och höga sängar – Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.

 

1.1.1.6         Höga barnstolar

Här redovisas de krav som höga barnstolar i hemmiljö ska uppfylla. I kraven för höga barnstolar finns två olika kategorier; aktiva och passiva höga barnstolar. Aktiva är sådana stolar där barnet spänns fast i stolen och passiva är sådana där barnet ej är fastspänt. Typen av stol skall specificeras.

Kraven för höga barnstolar är baserade på att möbeln används av barn i åldern 6-36 månader.

SS-EN 14988:2017

 

Höga barnstolar - Del 1: Säkerhetskrav

 

1.1.1.7         Sittmöbler för barn

Här redovisas de krav som sittmöbler för barn i hemmiljö ska uppfylla. Kraven för sittmöbler för barn är baserade på att möbeln används av barn som kan sitta och stå själva upp till 14 år.

Kraven differentieras baserat på ålder och kroppslängd i 3 olika storleksklasser:

-          Storlek 1: 1-3 år

-          Storlek 2: 4-7 år

-          Storlek 3: 8-14 år

Kraven omfattar endast sittmöbeln, om möbeln har andra funktioner eller kan förändras till annan användning är andra krav eller direktiv också tillämpliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden är utarbetad under mandat från EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen för det generella produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

FprEN 17191:2020*

 

Sittmöbler för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder

*Standarden är skickad på slutomröstning och kommer att fastställas utan några tekniska förändringar under 2021

 

 

 


 

1.1.2    Offentlig miljö

1.1.2.1         Sittmöbler

Här redovisas de krav som en sittmöbel för vuxna i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av sittmöbler för offentlig miljö:

·         Stol/karmstol

·         Pall/taburett

·         Fåtölj/soffa inkl. hörn- och sektionskombinationer

·         Bänk

SS-EN 16139:2013*

Möbler för offentlig miljö - Sittmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet

* Möbler provade enligt SS-EN 16139:2013 ska lägst vara testade enligt nivå 1

Lastuppräkning vid högre brukarlaster
Vid högre brukarvikter kan lastuppräkning ske enligt ISO 21015:2007 vilket innebär att ett antal provningslaster i EN 16139: 2013 Table 1 ska uppräknas med en faktor som är direkt proportionell mot lastökningen jämfört med den normala brukarvikten på 110 kg. Vid brukarvikter över 110 kg ska följande faktorer i Table 1 i EN 16139:2013 räknas upp 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13. Vid brukarvikter upp till 160 kg ska faktorerna/lasterna räknas upp med talet 1,4 och vid brukarvikter upp till 200 kg med 1,8. Faktor 14 i Table 1 i EN 16139:2013 väljes enligt nivå 2 vid brukarvikter över 110 kg.

 

1.1.2.2         Bord

Här redovisas de krav som ett bord för vuxna i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av bord för offentlig miljö:

·         Matbord

·         Skrivbord/arbetsbord, andra än de som omfattas av kontorsarbete

·         Soffbord

·         Avställningsbord

Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

SS-EN 15372:2016

Nivå 2

Möbler för offentlig miljö - Bord - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

 

1.1.2.3         Förvaringsmöbler

Här redovisas de krav som en förvaringsmöbel för offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler för offentlig miljö:

·         Skåp/vitrinskåp/hörnskåp

·         Byrå/hurts

·         Bokhylla

·         Sekretär

 

Inredningsenheter:

·         Bänkskåp

·         Väggskåp

·         Högskåp

·         Bänkskivor

·         Klädhängare

·         Tidningsställ

 

Möblerna kan antingen vara fristående eller fästade till väggen/byggnaden.

SS-EN 16121:2013 + A1:2018 Nivå 1

Möbler för offentlig miljö – Krav på hållfasthet, hållbarhet, stabilitet och säkerhet.

 

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav.

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

 

1.1.2.4         Kök & Bad

Här redovisas de krav som kök och bad för offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler för kök & bad, inkl. bänkskivor:

·         Bänkskivor

·         Bänkskåp

·         Högskåp

·         Väggskåp

·         Samtliga skåp inkl. inredningsenheter.

 

Lådor och dörrar i kök ska provas med 80 000 cykler enligt SS-EN 16121:2013 tabell 5 nivå 2.

 

SS-EN 14749:2016

Möbler för hemmiljö och kök - Förvaringsenheter och bänkskivor - Säkerhetskrav och provningsmetoder.

 

Alternativt:

SS-EN 16121:2013 + A1:2018 Nivå 1

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

 

1.1.2.5         Liggmöbler/madrasser

Här redovisas de krav som en liggmöbel eller madrass för vuxna i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven är baserade på de som uttrycks i den fastställda europeiska standarden för hemmiljö, SS-EN 1725:1998, men med vissa skärpningar. Kraven omfattar följande typer av liggmöbler och madrasser:

·         Komplett bädd inklusive relevanta delar som sängstomme, sängbotten, madrass och bäddmadrass.

·         Sängstomme med eller utan sängbotten.

·         Sängstomme med eller utan gavlar.

·         Sängbotten.

·         Madrass, inklusive bäddmadrass när så är relevant.


SS-EN 1725:1998*

Bostadsmöbler – Bäddar och madrasser – Säkerhetskrav och provningsmetoder.

SS-EN 1957:2012

Bostadsmöbler – Bäddar och madrasser – Provningsmetoder för bestämning av funktionsegenskaper.

SS-EN 1022:2018**

Bostadsmöbler – Bedömning av stabilitet för sittmöbler.

* Tilläggskrav är 20 000 cykler enligt SS-EN 1725:1998 pkt 7.3 samt 25 000 cykler enligt pkt 7.5.
** Provningar utförda enligt SS-EN 1022:2005 accepteras till 2021-12-31

1.1.2.6         Våningssängar/höga sängar

Här redovisas de krav som våningssängar/höga sängar för offentlig miljö ska uppfylla.

Avståndet, mätt från golv, till sängbottens översida ska vara ≥ 800 mm. Kravens huvudsakliga avsikt är att förhindra olyckshändelser riktade mot barn.

Övriga produkter som är inkluderade i våningssängar/höga sängar, som t.ex. bord eller förvaringsenheter, täcks inte av specifikationen.

SS-EN 747-1:2012 + A1:2015

Möbler för offentlig miljö – Våningssängar och höga sängar – Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.

 

1.1.2.7         Höga barnstolar

Här redovisas de krav som höga barnstolar i offentlig miljö ska uppfylla. I kraven för höga barnstolar finns två olika kategorier; aktiva och passiva höga barnstolar. Aktiva är sådana stolar där barnet spänns fast i stolen och passiva är sådana där barnet ej är fastspänt. Typen av stol skall specificeras.

 

Kraven för höga barnstolar är baserade på att möbeln används av barn i åldern 6-36 månader.

SS-EN 14988:2017

Höga barnstolar - Del 1: Säkerhetskrav

 

1.1.2.8         Sittmöbler för barn

Här redovisas de krav som sittmöbler för barn i offentlig miljö ska uppfylla. Kraven för sittmöbler för barn är baserade på att möbeln används av barn som kan sitta och stå själva upp till 14 år.

Kraven differentieras baserat på ålder och kroppslängd i 3 olika storleksklasser:

-          Storlek 1: 1-3 år

-          Storlek 2: 4-7 år

-          Storlek 3: 8-14 år

Kraven omfattar endast sittmöbeln, om möbeln har andra funktioner eller kan förändras till annan användning är andra krav eller direktiv också tillämpliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden är utarbetad under mandat från EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen för det generella produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

 

 

 

 

 

FprEN 17191:2020*

 

Sittmöbler för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder

*Standarden är skickad på slutomröstning och kommer att fastställas utan några tekniska förändringar under 2021

 

1.1.2.9         Skärmväggar

Här redovisas de krav som en skärmvägg för offentlig miljö ska uppfylla. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000

Kontorsmöbler - Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

 

1.1.2.10      Ljudabsorbenter

 

Följande krav gäller för redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som är deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven på redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan användas för att beräkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

I ”Guide för ljudabsorbenter” på www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivärden för ljudabsorberande förmåga. Upphandlare som Kammarkollegiet använder dessa rekommenderade nivåer som kravnivåer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjälp av nedan angivna standarder för mätning och beräkning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean för ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga.


Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och större sammansatta ytor (>10 m2) av flera ljudabsorbenter.
SS-EN ISO 354:2003

Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvärderas i enlighet med den svenska standarden:

ISO 20189:2018*  

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Större ytor (>10m2) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvärderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997

Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning.

*Utvärderingar utförda enligt SS 25269:2013 accepteras till 2021-12-31

 

1.1.2.11      Skrivtavlor

1.1.2.12       

Här redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar säkerhet vid normal användning, ytans egenskaper, konstruktionens hållbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar väggfasta och fristående skrivtavlor för utbildningsmiljöer, kontor, konferens- och mötesrum av typen whiteboard och krittavla.

SS-EN 14434:2010

Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt:
- 7.2.3 Ability to write and erase
- 7.3.2 Scratch
- 7.4.2 Staining
- 7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt:
- 8.3.3 Ability to write
- 8.4.2 Scratch
- 8.5.2 Staining
- 8.6.2 Color degradation

 

 


 

1.1.3    Kontorsmiljö

1.1.3.1         Arbetsstolar

Här redovisas de krav som en arbetsstol för kontorsmiljö ska uppfylla enligt de fastställda europeiska standarderna – SS-EN 1335 -2 och -3. SS-EN 1335-1 tas upp under avsnitt 1.2 Mått.

Arbetsstolar för kontorsmiljö definieras enligt följande: En sittmöbel för en person med ryggstöd och med eller utan armstöd. Stolen inkluderar en sits som är roterbar och inställbar i höjd.

Stolarna delas in i tre olika typer – A, B och C.
Typindelningen grundas på stolens inställningsmöjligheter som bestäms av måttkraven i SS-EN 1335-1 (se även 1.2 Mått) och CEN/TR 1335-4. Kraven är baserade på att stolen används åtta timmar/dag av person med en kroppsvikt på 110 kg. Vid deklaration av arbetsstol skall stolens typ enligt nedan anges.

Typ A: Sits – roterbar, inställbar höjd, inställbart sittdjup och inställbar lutning.
Typ B: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning.
Typ C: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning. Ryggstöd – fast höjd.

SS-EN 1335-2:2018*

Kontorsmöbler – arbetsstolar – Del 2: Säkerhetskrav

*Provningar utförda enligt SS-EN 1335-2:2009 + SS-EN 1335-3:2009 accepteras till 2021-12-31

1.1.3.2         Arbetsbord

Här redovisas de krav som arbetsbord och skrivbord för kontorsmiljö ska uppfylla enligt den fastställda europeiska standarden – SS-EN 527-2. SS-EN 527-1 tas upp under avsnitt 1.2 Mått. För bord försedda med motor för justering av bordshöjd gäller krav på CE–märkning.

Vid deklaration av arbetsbord för kontor skall man ange vilken typ av bord deklarationen avser, bord för sittande, stående eller sitta/stå. Dessutom skall man ange graden av justerbarhet enligt någon av de fyra klasserna A, B, C och D som finns angivna i SS-EN 527-1:2011.

 

Typ A: Fullt justerbar

Typ B: Fullt valbar

Typ C: Fast höjd

Typ D: Begränsat justerbar eller begränsat valbar

 

Arbetsbord och skrivbord definieras enl. följande:

·         Bord avsedda för kontorsarbete som utförs av en person.

·         Förvaringsenheter, som ingår och är kopplade/fästade till bordet, ska också provas för berörda delar efter relevanta standarder för förvaringsmöbler för kontor.

SS-EN 527-2:2016+ A1:2019*

Kontorsmöbler – Arbetsbord och skrivbord – Mekaniska säkerhetskrav

*Provningar utförda enligt SS-EN 527-2:2016 accepteras till 2022-12-31
 

 

 

1.1.3.3         Förvaringsmöbler

Här redovisas de krav som en förvaringsmöbel för kontorsmiljö ska uppfylla.

SS-EN 14073-2:2004

Kontorsmöbler – Förvaringsmöbler – Del 2: Säkerhetskrav

 

Alternativt:

SS-EN 16121:2013 + A1:2018 Nivå 1

Möbler för offentlig miljö - Förvaringsmöbler - Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet

 

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

1.1.3.4         Skärmväggar

Här redovisas de krav som en skärmvägg för kontorsmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000

Kontorsmöbler - Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

 

1.1.3.5         Bordsskärmar

Här redovisas de krav som en bordsskärm för kontorsmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar skärmar för montage på arbetsbord för kontor. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.  

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler – Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

SS-EN 14073-2:2004**

Kontorsmöbler – Förvaringsmöbler – Del 2: Säkerhetskrav

* Lastbärande skärm med last enligt SS-EN 1023-2 och 2 gånger tillverkarens rekommenderade max.vikt.

** Horisontell kraft 80 N 100 mm från överkant skärm enligt SS-EN 14074 6.3.2, efter provning kunna justeras till ursprungligt läge, skadekriterier brott, ingen permanent deformation, ej ramla ned. Vertikal kraft 200 N funktion och 300 N säkerhet (10 x 10 sekunder), 100 mm från kant på skärm, skadekriterier inga brott. Generellt undantag för lätta skärmar där mgh ≤65 Nm, m= massan (kg), g= tyngdaccelerationen (m/s2), höjd över golv till centrum tyngdpunkt på skärmen (m).

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.6         Ljudabsorbenter

 

Följande krav gäller för redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som är deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven på redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan användas för att beräkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

I ”Guide för ljudabsorbenter” på www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivärden för ljudabsorberande förmåga. Upphandlare som Kammarkollegiet använder dessa rekommenderade nivåer som kravnivåer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjälp av nedan angivna standarder för mätning och beräkning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean för ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga.

 

Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och större sammansatta ytor (>10 m2) av flera ljudabsorbenter.

SS-EN ISO 354:2003

Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvärderas i enlighet med den svenska standarden:

ISO 20189:2018* 

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Större ytor (>10 m2) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvärderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997

Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning.

*Utvärderingar utförda enligt SS 25269:2013 accepteras till 2021-12-31

1.1.3.7         Skrivtavlor

1.1.3.8          

Här redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar säkerhet vid normal användning, ytans egenskaper, konstruktionens hållbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar väggfasta och fristående skrivtavlor för utbildningsmiljöer, kontor, konferens- och mötesrum av typen whiteboard och krittavla.

SS-EN 1434:2010

Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 7.2.3 Ability to write and erase
- 7.3.2 Scratch
- 7.4.2 Staining
- 7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 8.3.3 Ability to write
- 8.4.2 Scratch
- 8.5.2 Staining
- 8.6.2 Color degradation

 


 

1.1.4    Skolmiljö

Med skolmiljö avses här utbildningsmiljö såsom klassrum inklusive förskola

För övriga möbler - ej i klassrum - gäller:

Arbetsplatser: 1.1.3 Kontorsmiljö

Övriga miljöer: 1.1.2 Offentlig miljö

1.1.4.1         Sittmöbler

Här redovisas de krav som stolar/sittmöbler för skolmiljö ska uppfylla.  

·         Elevstolar i klassrum

SS-EN 1729-2:2012+ A1:2016*

Möbler för utbildningsmiljö - Stolar och bord - Del 2: Säkerhetskrav och provningsmetoder.

*Belastningspunkter vid provning tas ur SS-EN 1729-1:2015

1.1.4.2         Sittmöbler för barn

Här redovisas de krav som sittmöbler för barn i skolmiljö ska uppfylla. Kraven för sittmöbler för barn är baserade på att möbeln används av barn som kan sitta och stå själva upp till 14 år.

Kraven differentieras baserat på ålder och kroppslängd i 3 olika storleksklasser:

-          Storlek  1: 1-3 år

-          Storlek 2: 4-7 år

-          Storlek 3: 8-14 år

Kraven omfattar endast sittmöbeln, om möbeln har andra funktioner eller kan förändras till annan användning är andra krav eller direktiv också tillämpliga. T.ex Leksaksdirektivet

Standarden är utarbetad under mandat från EU kommissionen M/527 (Childrens seats) inom ramen för det generella produktsäkerhetsdirektivet 2001/95/EG och avses publiceras i OJEC

FprEN 17191:2020*

 

Sittmöbler för barn – Säkerhetskrav och provningsmetoder

*Standarden är skickad på slutomröstning och kommer att fastställas utan några tekniska förändringar under 2021

 

1.1.4.3         Bord

Här redovisas de krav som ett bord för skolmiljö ska uppfylla.  

·         Skrivbord/arbetsbord, andra än de som omfattas av kontorsarbete.

Glas som material omfattas enligt avsnitt 1.7.

 

SS-EN 1729-2:2012+
A1:2016*

Möbler för utbildningsmiljö - Stolar och bord - Del 2: Säkerhetskrav och provningsmetoder.1.1.4.4          Förvaring

Här redovisas de krav en förvaringsmöbel för skolmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar alla typer av förvaringsmöbler:

·         Skåp/vitrinskåp/hörnskåp

·         Byrå/hurts

·         Bokhylla

·         Sekretär

 

Inredningsenheter:

·         Bänkskåp

·         Väggskåp

·         Högskåp

·         Bänkskivor

·         Klädhängare

·         Tidningsställ

 

Möblerna kan antingen vara fristående eller fästade till väggen/byggnaden.

 

SS-EN 16121:2013** + A1:2018 Nivå 1

Möbler för offentlig miljö – Förvaringsmöbler – Krav på hållfasthet, hållbarhet och säkerhet.

För övriga fristående förvaringsmöbler såsom tidningsställ, klädhängare etc. tillkommer krav enligt nedan.

SS-EN 1023-2:2000*

Kontorsmöbler - Skärmväggar - Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

*Avser endast stabilitet provat enligt SS-EN 1023-3:2000, 6.1

 


 

1.1.4.5         Höga barnstolar

 

Här redovisas de krav som höga barnstolar i skolmiljö ska uppfylla. I kraven för höga barnstolar finns två olika kategorier; aktiva och passiva höga barnstolar. Aktiva är sådana stolar där barnet spänns fast i stolen och passiva är sådana där barnet ej är fastspänt. Typen av stol skall specificeras.

Kraven för höga barnstolar är baserade på att möbeln används av barn i åldern 6-36 månader.

SS-EN 14988: 2017

Höga barnstolar - Del 1: Säkerhetskrav

 

1.1.4.6         Skärmväggar

Här redovisas de krav som en skärmvägg för skolmiljö ska uppfylla. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-2:2000

Kontorsmöbler - Skärmväggar – Del 2: Mekaniska säkerhetskrav

 

1.1.4.7         Ljudabsorbenter

 

Följande krav gäller för redovisning av en ljudabsorbents akustiska prestanda. Produkter som är deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven på redovisning som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan användas för att beräkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

I ”Guide för ljudabsorbenter” på www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivärden för ljudabsorberande förmåga. Upphandlare som Kammarkollegiet använder dessa rekommenderade nivåer som kravnivåer vid upphandling.

Ljudabsorberande area

Med hjälp av nedan angivna standarder för mätning och beräkning av akustiska prestanda skall den ljudabsorberande arean för ljudabsorbenten redovisas i form av ett diagram. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga.

 

Kraven omfattar enstaka ljudabsorbenter och större sammansatta ytor (>10 m2) av flera ljudabsorbenter.

 

SS-EN ISO 354:2003

Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvärderas i enlighet med den svenska standarden:

ISO 20189:2018* 

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Större ytor (>10 m2) sammansatt av flera ljudabsorbenter utvärderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997

Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning.

*Utvärderingar utförda enligt SS 25269:2013 accepteras till 2021-12-31

 


 

1.1.4.8         Skrivtavlor

1.1.4.9          

Här redovisas de krav som skrivtavlor ska uppfylla och omfattar säkerhet vid normal användning, ytans egenskaper, konstruktionens hållbarhet och ergonomi.

Kraven omfattar väggfasta och fristående skrivtavlor för utbildningsmiljöer, kontor, konferens- och mötesrum av typen whiteboard och krittavla.

SS-EN 14434:2010

Skrivtavlor för utbildningsmiljöer - Ergonomi, teknik och säkerhet - Krav och provningsmetoder
Vid provning av whiteboards enligt SS-EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven i standarden och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 7.2.3 Ability to write and erase
- 7.3.2 Scratch
- 7.4.2 Staining
- 7.5.2 Color degradation

Vid provning av krittavlor enligt EN 14434:2010 ska skrivtavlorna uppfylla kraven och lägst nivå 2 ska uppnås enligt
- 8.3.3 Ability to write
- 8.4.2 Scratch
- 8.5.2 Staining
- 8.6.2 Color degradation

 

1.1.5    Utomhusmiljö

1.1.5.1         Sittmöbler

 

Här redovisas de krav som en sittmöbel för vuxna, vid användning i främst utomhusmiljö, ska uppfylla.  Kraven omfattar alla typer av sittmöbler för utomhusmiljö med avsedd användning för camping, hemmiljö och offentlig miljö.

Sittmöbler av typ loungers, solsängar etc. ska uppfylla kraven enligt avsnitt 3. Krav och provningssekvens avseende stabilitet och funktion i SS-EN 581-2.

SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-2:2015

Möbler för utomhusmiljö – Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö
Del 1: Allmänna säkerhetskrav.

 

1.1.5.2         Bord

1.1.5.3          

Här redovisas de krav som ett bord för vuxna, vid användning i främst utomhusmiljö, ska uppfylla.
Kraven omfattar alla typer av bord för utomhusmiljö med avsedd användning för camping, hemmiljö och offentlig miljö.

SS-EN 581-1:2017 + SS-EN 581-3:2017

Möbler för utomhusmiljö – Sittmöbler och bord för camping, hemmiljö och offentlig miljö  
Del 1: Allmänna säkerhetskrav.

 

 

 


 

1.2     Mått

Mått kan relateras till två grupper av standarder; säkerhet/funktion och ergonomi. De standarder som är relaterade till säkerhet/funktion ryms under rubriken 1.1 Säkerhet/funktion och finns med under testning till respektive möbelkategori.

1.2.1    Kontorsmöbler

Under detta avsnitt redovisas de möbelkategorier som har separata standarder för ergonomiska krav; arbetsstolar, arbetsbord samt skärmväggar - samtliga inom kontorsmiljö.

1.2.1.1         Arbetsstolar för kontor

Här redovisas de krav som arbetsstolar för kontorsmiljö ska uppfylla beträffande mått. 

 

Arbetsstolar för kontor delas in i tre olika typer – A, B och C.
Typindelningen grundas på stolens inställningsmöjligheter som bestäms av måttkraven i SS-EN 1335-1 och CEN/TR 1335-4. Kraven är baserade på att stolen används åtta timmar/dag av person med en kroppsvikt på 110 kg. Vid deklaration av arbetsstol skall stolens typ enligt nedan anges.

Typ A: Sits – roterbar, inställbar höjd, inställbart sittdjup och inställbar lutning.
Typ B: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning.
Typ C: Sits – roterbar, inställbar höjd, fast/inställbart sittdjup och fast/inställbar lutning. Ryggstöd – fast höjd.

SS-EN 1335-1:2000

Kontorsmöbler – Arbetsstolar – Del 1: Bestämning av dimensioner.

CEN/TR 1335-4:2010

Office work chair – Part4: Clarifications to EN 1335-1. (Dimensions)

 

1.2.1.2         Arbetsbord för kontor

Här redovisas de krav som arbetsbord för kontorsmiljö ska uppfylla beträffande mått. 

 

Vid deklaration av arbetsbord för kontor skall man ange vilken typ av bord deklarationen avser, bord för sittande, stående eller sitta/stå. Dessutom skall man ange graden av justerbarhet enligt någon av de fyra klasserna A, B, C och D som finns angivna i SS-EN 527-1:2011.

 

Typ A: Fullt justerbar

Typ B: Fullt valbar

Typ C: Fast höjd

Typ D: Begränsat justerbar eller begränsat valbarSS-EN 527-1:2011

Kontorsmöbler – Bord och skrivbord – Del 1: Dimensioner.

 

1.2.1.3         Skärmväggar för kontor

Här redovisas de krav som en skärmvägg för kontorsmiljö ska uppfylla beträffande mått. Kraven omfattar fristående skärmväggar. Det är även valfritt att deklarera ekvivalent ljudabsorberande area samt skärmdämpning enligt avsnitt 1.6 Akustik.

SS-EN 1023-1:1996

Kontorsmöbler – Skärmväggar – Del 1: Mått.

 


 

1.3     Ytors motståndskraft

Kraven avseende ytors motståndskraft gäller för alla lackerade, folie- och laminatbelagda hårda ytor. Kraven gäller inte för ytor behandlade med olja, vax eller motsvarande för vilka information om skötsel, efterbehandling och ev. reparation skall åtfölja möbeln. Kromade och obehandlade ytor omfattas inte. Kraven gäller för samtliga användarmiljöer.

1.3.1    Användarmiljöer - inomhus

Denna specifikation behandlar vilka krav som ska ställas på möbelytors motståndskraft, i användarmiljöer inomhus.

Tillämpning

Användarmiljö

Möbelyta

Krav

Hemmiljö

Sittmöbler
Bord
Liggmöbler Förvaringsmöbler

Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Invändiga ytor inkl. lådbottnar

Kravkategori 1

Sittmöbler Liggmöbler Förvaringsmöbler

Sitsar, ryggstöd och armledare Övriga ytor exkl. underreden Utvändiga ytor

Kravkategori 2

Bord

Bordsskivor

Kravkategori 4

Offentlig miljö/ kontor

Sittmöbler Bord Liggmöbler Förvaringsmöbler

Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Invändiga ytor inkl. lådbottnar

Kravkategori 1

Sittmöbler Liggmöbler Förvaringsmöbler

Sitsar, ryggstöd och armledare Övriga ytor exkl. underreden Utvändiga ytor

Kravkategori 2

Bordsskivor

 

Kravkategori 4

Bordsskivor

Avsedda för restauranger, kaféer, utbildningsmiljö etc.

Kravkategori 5

Köks- och badrumsinredningar

 

Invändiga ytor och lådbottnar, exkl. hyllskivor och bottnar

Kravkategori 1

 

Utvändiga ytor, hyllskivor och bottnar

Kravkategori 3

Bänkskivor

 

Kravkategori 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravkategori

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Provning

Referenser

 

 

 

 

 

 

 

Vatten 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

6 tim.

16 tim.

16 tim.

24 tim.

24 tim.

24 tim.

 

Fett 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

24 tim.

24 tim.

24 tim.

24 tim.

24 tim.

24 tim.

 

Fett + repning 1)

SS 83 91 22: 2017

-

-

-

24 tim. + 3 N

24 tim. + 5 N

24 tim. + 5 N

 

Repning

SIS 83 91 17 2)*

alt. EN 15186 3)

-

 

3 N

1,5 N

3 N

1,5 N

3 N

1,5 N

5 N

3 N

5 N

3 N

 

Alkohol 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

 

-

-

1 tim.

1 tim.

1 tim.

 

Kaffe 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

1 tim.**

1 tim.

1 tim.

1 tim.

1 tim.

 

Värme, torr 1)

SS-EN 12722:2009+A1:2013

-

-

-

70° C

70° C

180°C

 

Värme, fuktig 1)

SS-EN 12721:2009+A1:2013

-

-

-

-

-

85°C

 

Värme mot kant 1)

NS 8061:1983

-

-

-

-

-

85°C

 

Vatten mot kant 1)

SS 83 91 20 :2017

-

-

1 tim***

-

-

1 tim.

 

Svett – sur och basisk 1)
Enligt SS-EN 105-E04:2013

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

1 tim****

-

-

-

-

 


1) = Vid bedömning godtas resultat 4.
2) = Max repbredd 0,5 mm. Genombrott av lackskikt accepteras inte.

3) = Max repbredd 0,3 mm.

 För laminat accepteras även krav och provning enligt SS-EN 438-2, -3, ska då omfatta klausul 10, 16, 20, 25 och 26 med samma vätskor enligt tabellen ovan samt fuktig värme enligt SS-EN 12721:2009. För kravkategori 1–5 accepteras nivå VGS och för kravkategori 6 krävs nivå HGS samt provning av kant på färdig skiva.
 För melaminbelagda skivor accepteras även krav och provning enligt SS-EN 14322:2017 med vätskor som tabell ovan.


* Provning enligt SS 83 91 17 accepteras tills vidare

** Gäller förvaringsmöbler - utvändiga horisontella ytor
*** Gäller dörrar och lådförstycken i kök och bad
****Gäller armledare

 


1.3.2    Användarmiljöer - utomhus

Denna specifikation behandlar vilka krav som ska ställas på möbelytors motståndskraft, i användarmiljöer utomhus.

Tillämpning

Användarmiljö

Möbelyta

Krav

Camping

Sittmöbler
Bord
Sitt- och liggmöbler

Samtliga ytor

Kravkategori 1

Hemmiljö

Sittmöbler
Bord
Sitt- och liggmöbler

Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar

Kravkategori 1

Sittmöbler
Sitt- och liggmöbler
Förvaringsmöbler

Sitsar, ryggstöd och armledare Övriga ytor exkl. underreden Utvändiga ytor

Kravkategori 2

Bord

Bordsskivor

Kravkategori 3

Offentlig miljö

SittmöblerBord
Sitt- och liggmöbler

Underreden - ben och sargar Gäller de delar av underreden och ben som är åtkomliga för slitage.
Underreden - ben och sargar Underreden - ben och sargar

Kravkategori 1

Sittmöbler
Sitt- och liggmöbler

Sitsar, ryggstöd och armledare Övriga ytor exkl. underreden

Kravkategori 2

Bordsskivor

Bordsskivor

Kravkategori 3 

 

 

Kravkategori

 

 

1

2

3

Provning:

Referenser:

 

 

 

Vatten 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

16 timmar

24 timmar

24 timmar

Fett 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

24 timmar

24 timmar

24 timmar

Alkohol 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

-

1 timme

Kaffe 1)

SS-EN 12720:2009+A1:2013

-

-

1 timme

Värme, torr 1)

SS-EN 12722:2009+A1:2013

-

-

70°c

Svett – sur och basisk 1)
Enligt SS-EN ISO 105-E04:2013

SS-EN 12722:2009+A1:2013

-

1 timme

-

 

1)       Vid bedömning godtas resultat 4.

 

Tilläggskrav för metallytor
Gäller möbler i stål, obehandlade och ytbehandlade
Korrosionsprovning med saltspray enl. metod Saltspray SS-EN-ISO 9227

 

Användarmiljö

Möbelyta

Krav

Camping

Samtliga

6 timmar. ≥5
Bedömning enl. SS-EN-ISO 10289

Hemmiljö

Samtliga

24 timmar. ≥5
Bedömning enl. SS-EN-ISO 10289

Offentlig miljö

Samtliga

72 timmar. ≥5
Bedömning enl. SS-EN-ISO 10289

 


 

1.4     Brand

1.4.1    Stoppade sittmöbler

Här redovisas de krav som en stoppad sittmöbel ska uppfylla. Kraven gäller för samtliga användarmiljöer med undantag av utomhusmöbler som uteslutande är avsedda för användning utomhus. Som alternativ till provningsrapport från ackrediterat laboratorium godkänns intyg/produktdatablad från klädselleverantören som styrker att klädseln provats och godkänts enligt SS-EN 1021-1:2014 med standardpolyeter (20-22 kg/m3) som stoppning. Detta förutsätter att deklarerad möbel har stoppning av polyeter med densitet större än eller lika med 22 kg/m3.

SS-EN 1021-1:2014*

Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.

.

1.4.2    Liggmöbler och madrasser

Här redovisas de krav som liggmöbler och madrasser ska uppfylla. Kraven gäller för samtliga användarmiljöer med undantag av utomhusmöbler som uteslutande är avsedda för användning utomhus.

SS-EN 597-1:2016

Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett.
 

1.5     Klädsel

För en sittmöbel med klädsel skall nedanstående krav på klädselns egenskaper uppfyllas. Gäller sittmöbler, skärmväggar och ljudabsorbenter. Samtliga krav nedan är ej tillämpliga på skärmar och ljudabsorbenter, se undantagen beskrivna nedan.

1.5.1    Skinn/läder

Denna specifikation lägger fast de krav som en möbelklädsel i skinn/läder ska uppfylla. Ett alternativ till nedanstående krav är att möbelklädseln uppfyller kraven i SS-EN 13336:2012.
Kraven gäller ej för fårskinn. För konstläder gäller krav enligt 1.5.1.1.

 Egenskap

Provningsmetod

Krav:

Färghärdighet mot gnidning Avfärgning och färgändring

SS-EN ISO 11640:2018*

SS-EN ISO 11641:2012– Svettlösning

Bedömning enligt:
SS-EN ISO 105-A02:1993 och
SS-EN ISO 105-A03:1993
Bedömning enligt gråskala

Anilin
- torrt läder/torr filt 50 cykler.   ≥ 3-4
- våt läder/torr filt 20 cykler.      ≥ 3-4
- svettindränkt filt 20 cykler.      ≥ 3-4 Semianilin
- torrt läder/torr filt 500 cykler.     ≥ 4
- våt läder/torr filt 150 cykler.        ≥ 3
-svettindränkt filt 80 cykler.           ≥ 3 Täckfärgat
- torrt läder/torr filt 500 cykler.     ≥ 4
- våt läder/torr filt250 cykler.        ≥ 3
- svettindränkt filt 80 cykler.          ≥ 3

Ljushärdighet

SS-EN ISO 105-B02:2014
Xenonljus
Bedömning enligt blåskala

Anilin:                                  ≥ 3
Semianilin:                      ≥ 5
Täckfärgat:                        ≥ 5

Vidhäftning – ytfinish**

SS-EN ISO 11644:2009

- torr                                     ≥ 2 N/10 mm
- våt                                      ≥ 2 N/10 mm

Böjningsstyrka

SS-EN ISO 5402-1:2017

 

Anilin:              Ej relevant
Övriga:             20 000 cykler
                              Inga ytsprickor tillåts

Rivstyrka

SS-EN ISO 3377-2: 2016

≥ 20 N

Tålighet hos ytfinish mot sprickbildning i kallt tillstånd

SS-EN ISO 17233: 2017

Anilin:              Ej relevant
Övriga:             10°c,  Inga ytsprickor tillåts

Färghärdighet mot vattenfläckning

SS-EN ISO 15700 : 2000
EN ISO 105-A02:1993. Bedömning
Ingen manuell ytbehandling inför provning

≥ 3
 Ingen permanent svällning tillåts

* Provningar utförda enligt SS-EN ISO11640 accepteras till 2021-12-31
**Kravet är endast tillämpligt om det finns ett slätt ytskikt som kan limmas mot en platta utan att limmet penetrerar ytskiktet. Ytskiktet måste dessutom vara > 15 μm för att kravet skall vara tillämpligt.

 

 

 

 

 

1.5.1.1         Konstläder

Denna specifikation lägger fast de krav som en möbelklädsel i konstläder ska uppfylla. Ett alternativ till nedanstående krav är att möbelklädseln uppfyller kraven i SS-EN 15618:2009+A1:2012 Nivå B (med undantag för Vidhäftning där nivå E gäller samt Rivstyrka där nivå C gäller) avseende nedanstående egenskaper.

 

 

 

Egenskap

Provningsmetod

Krav:

Färghärdighet mot gnidning Avfärgning och färgändring

SS-EN ISO 105-X12:2016

- torr  ≥4
- våt  ≥4

Ljushärdighet

SS-EN ISO 105 B02:2014

≥ 5

Vidhäftning – ytfinish

SS-EN ISO 2411:2017

- longitudinell  ≥ 15 N
- transversell  ≥ 15 N

Dragbrottgräns

SS-EN ISO 1421:2017

- longitudinell  ≥ 250 N/5cm
- transversell  ≥ 180 N/5cm 

Rivstyrka

ISO 4674-1:2016

- longitudinell  ≥ 20 N
- transversell  ≥ 20 N
*

* Gäller enbart konstläder med vävd baksida.


 

1.5.2    Textil (inomhusmöbler)

Denna specifikation lägger fast de krav som en textilklädsel ska uppfylla för inomhusbruk.
Kraven gäller ej för sadelgjord och meshmaterial. För konstläder se anpassade krav under 1.5.1.1.

Egenskap

Provningsmetod

Krav:
Hemmiljö

Krav:
Offentlig miljö Kontorsmiljö

Härdighet mot nötning:
- Färgändring
- Utseendeförändring (Luggvaror)
- Slutpunkt, två trådbrott
- Slutpunkt, två kala fläckar (Luggvaror)

SS-EN ISO 12947-2:2017*
 


3 000 cykler. ≥ 3-4
10 000 cykler. ≥ 4
≥ 35 000 cykler
≥ 35 000 cykler


3 000 cykler. ≥ 4
15 000 cykler. ≥ 4
≥ 40 000 cykler

≥ 40 000 cykle
r

Härdighet mot noppbildning**

SS-EN ISO 12945-2:2000

5 000 cykler ≥ 3

5 000 cykler≥ 3-4

Ljushärdighet

SS-EN ISO 105-B02:2014

≥ 5

≥5

Sömskridning (varp och väft)

SS-EN ISO 13936-2:2004
Alternativt
SS-EN ISO 13936-3:2007

Se sömskridning under punkt 1.5.4

Se sömskridning under punkt 1.5.4

Färghärdighet mot gnidning:
- Anfärgning/färgändring, torr
- Anfärgning, våt 

SS-EN ISO 105–X12:2016
 


≥ 4
≥ 3-4


≥ 4
≥ 3-4

Färghärdighet mot vattentvätt: (Avser tvättbar klädsel)
- Anfärgning, multifiberväv
- Färgändring
- Anfärgning av eget material

SS-EN ISO 105-C06:2010≥ 3-4
≥ 4
≥ 4-5≥ 4
≥ 4
≥4-5

Färghärdighet mot kemtvätt:
(Avser tvättbar klädsel)
- Anfärgning, multifiberväv
- Färgändring
 - Anfärgning av eget material

SS-EN ISO 105-D01:2010≥ 3-4
≥ 4
≥4-5≥ 3-4
≥ 4
≥4-5

Färghärdighet mot vattenfläckning:
- Färgändring

SS-EN ISO 105-E16:2007


≥ 4


≥ 4

Färghärdighet mot svett;
sur och alkalisk
- Anfärgning, multifiberväv
-färgändring

SS-EN ISO 105-E04:2013≥ 4≥ 4

Dimensionsändring
- Avser avtagbar och tvättbar klädsel (inkl. vatten- resp. kemtvätt)

EN ISO 5077:2008

Se avsnitt dimensionsändring under punkt 1.5.4

Se avsnitt dimensionsändring under punkt 1.5.4

För krav utan mätenhet gäller generellt skala 1-5, där 5 är bäst. För ”Färghärdighet mot artificiell ljuspåverkan” gäller dock skala 1-8, där 8 är bäst.

* Provningar enligt SS_EN ISO 12947-2/AC:2006 accepteras till 2021-12-31

** Textil i ull kan ha en initial noppbildning som avtar efter en tids användning, för godkänt resultat skall noppbildningen vara ≥3-4 vid 10 000 cykler

1.5.3    Textil (utomhusmöbler)

Denna specifikation lägger fast de krav som en textilklädsel ska uppfylla för utomhusbruk.
Kraven gäller ej för sadelgjord och meshmaterial. För konstläder se anpassade krav under 1.5.1.1.

Egenskap

Provningsmetod

Krav: Hemmiljö

Krav: Offentlig miljö

Härdighet mot nötning:

- Slutpunkt, två trådbrott

SS-EN ISO 12947-2:2017*15 000 cykler30 000 cykler

Härdighet mot noppbildning

SS-EN ISO 12945-2:2000
5 000 cykler

≥ 3

≥ 3-4

Färghärdighet mot artificiellt ljus-/väderpåverkan

SS-EN ISO 105-B10:2011
metod A, 500 h

≥ 4

≥4

Färghärdighet mot gnidning:
- Anfärgning, torr
- Anfärgning, våt

SS-EN ISO 105–X12:2002


≥ 4
≥ 3-4


≥ 4
≥ 3-4

Färghärdighet mot vattentvätt: (Avser tvättbar klädsel)
- Anfärgning, multifiberväv
- Anfärgning eget material
- Färgändring

SS-EN ISO 105-C06:2010≥ 3-4
≥ 3-4
≥ 4≥ 4
≥ 4
≥ 4

Färghärdighet mot vattenfläckning:
- Färgändring

SS-EN ISO 105-E16:2007


≥ 4


≥ 4

Färghärdighet mot svett;
sur och alkalisk
- Anfärgning, multifiberväv
- Färgändring

SS-EN ISO 105-E04:2013≥ 4
≥ 4≥ 4
≥ 4

Dimensionsändring
Avser avtagbar och tvättbar klädsel (inkl. vatten- resp. kemtvätt)

SS-EN ISO 5077:2008

Se avsnitt dimensionsändring under punkt 1.5.4

Se avsnitt dimensionsändring under punkt 1.5.4

* Provningar enligt SS_EN ISO 12947-2/AC:2006 accepteras till 2021-12-31

Parasoll, solskydd etc.

Egenskap

Provningsmetod

Krav: Hemmiljö

Krav: Offentlig miljö

Färghärdighet mot artificiellt ljus-/väderpåverkan

SS-EN ISO 105-B10:2011
metod A, 500 h

≥ 4

≥4

Färghärdighet mot vattentvätt: (Avser tvättbar klädsel)
- Anfärgning, multifiberväv
 - Anfärgning eget material
- Färgändring

SS-EN ISO 105-C06:2010≥ 3-4
≥ 3-4
≥ 4≥ 4
≥ 4
≥ 4

Färghärdighet mot vattenfläckning:
 - Färgändring

SS-EN ISO 105-E16:2007


≥ 4


≥ 4

Brottstyrka:
- varp och väft

SS-EN ISO 13934-1:2013


≥ 1 000 N


≥ 1 000 N

Rivstyrka:
- varp och väft

SS-EN ISO 13937-2


≥ 35 N


≥ 35 N

Dimensionsändring
Avser avtagbar och tvättbar klädsel (inkl. vatten- resp. kemtvätt)

SS-EN ISO 5077:2008

Se avsnitt dimensionsändring under punkt 1.5.4

Se avsnitt dimensionsändring under punkt 1.5.4

För krav utan mätenhet gäller generellt skala 1-5, där 5 är bäst. För ”Färghärdighet mot artificiell ljus-./väderpåverkan” gäller dock skala 1-8, där 8 är bäst.

1.5.4    Begrepp

Sömskridning
Textilleverantören ska ange sömskridning enligt tabell 1.5.2 angivna standarder. Möbelproducenten ansvarar för att beklädning och sömmar anpassas till textilens sömskridning i syfte att erhålla en hållbar klädsel.

Dimensionsändring
På möbler med avtagbar och tvättbar klädsel ska klädselmaterialet/klädseldetaljen kunna sättas tillbaka på ett för möbelns utseende och funktion korrekt sätt. Möbelproducenten ansvarar för att detta krav uppfylls. Textilleverantören ska ange dimensionsändring i samband med tvätt enligt ovan angivna standarder i tabell 1.5.2 och 1.5.3.

Märkning
Avtagbar och tvättbar klädsel ska märkas med tvättråd.

Brand
Textilen ska uppfylla krav enligt den fastställda standarden SS-EN 1021-1:2014*. Möbler – Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler – Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett. Standarden gäller för samtliga användarmiljöer med undantag för skärmväggar (inomhus) och utomhusmöbler som uteslutande är avsedda för användning utomhus.

Undantag
Textila klädselmaterial för skärmväggar och ljudabsorbenter omfattas enbart av krav på ljushärdighet enligt 1.5.2. Sadelgjord och meshmaterial omfattas inte av kraven för brand under avsnitt 1.4 eller klädsel under avsnitt 1.5.

Provuttagning
Vid uttagning av prover ur en kollektion av klädselmaterial för testning enligt standarderna i tabell 1.5.1, 1.5.2 och 1.5.3 så ska ett representativt urval göras som till sin omfattning kan variera beroende på kollektionens variation i färger och mönster. Alla varianter av tyget behöver inte provas och urvalet görs lämpligen i samråd med det provningslaboratorium som ska utföra provningen. Principen för provuttaget är att testresultaten ska vara representativt för hela kollektionen varför några olika kulörer från ljusa till mörka bör testas samt olika mönster om dessa varierar. Ett provuttag kan vanligen bestå av 3 – 8 varianter av kollektionen beroende på dess variation.

Dokumentation
Möbelproducenten ska kunna visa upp dokumentation/provningsintyg som styrker att de klädselmaterial som ingår i en möbels Möbelfaktamärkning uppfyller kraven. Dokumentationen/provningsintyget ska vara utfärdat av ett oberoende provningslaboratorium eller företagslaboratorium med den kompetens som krävs, alternativt intyg från underleverantör.

Dokumentationen ska avse den klädsel som vid varje tillfälle produceras/levereras. Sker en förändring av klädselprodukten som påverkar dess funktion och egenskaper, ska nya tester enligt ovan genomföras.

 

 

1.6     Akustik

Krav gällande redovisning av en möbels akustiska prestanda ställs enligt nedan angivna standarder. Produkter som är deklarerade i Acoustic Facts uppfyller kraven som anges i specifikationen. Redovisade akustiska prestanda enligt denna specifikation kan användas för att beräkna och dimensionera ett rums akustiska prestanda.

I ”Guide för ljudabsorbenter” på www.mobelfakta.se finns rekommenderade minimivärden för ljudabsorberande förmåga. Upphandlare som Kammarkollegiet använder dessa rekommenderade nivåer som kravnivåer vid upphandling.

Specifikationen är ett krav för ljudabsorbenter avseende redovisning av ekvivalent ljudabsorberande area men är valfri att använda för övriga möbelkategorier.

En möbel som används som en ljudabsorberande enhet kan mätas i enlighet med den internationella standarden:

SS-EN ISO 354:2003

Byggakustik - Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum.

Enstaka objekt utvärderas avseende ekvivalent ljudabsorberande area i enlighet med den svenska standarden:

ISO 20189:2018* 

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

Större ytor (>10 m2) sammansatt av flera objekt utvärderas enligt den svenska och internationella standarden:

SS-EN ISO 11654:1997

Byggakustik - Ljudabsorbenter - Värdering av mätresultat och klassindelning

En möbel som används som en avskärmande enhet kan mätas (valfritt) i enlighet med den fastställda svenska och internationella standarden och utvärderas avseende skärmdämpning enligt den svenska standarden:

SS-ISO 10053: 2003

Byggakustik - Ljudisolering - Laboratoriemätning av skärmdämpning hos kontorsskärmar

ISO 20189:2018* 

Acoustics -- Screens, furniture and single objects intended for interior use -- Rating of sound absorption and sound reduction of elements based on laboratory measurements

*Utvärderingar utförda enligt SS 25269:2013 accepteras till 2021-12-31

Ekvivalent ljudabsorberande area

Den ekvivalenta ljudabsorberande arean [m2 Sabine] skall när den redovisas presenteras i form av ett diagram enligt ISO 20189:2018* alternativt SS-EN-ISO 11654:1997. Detta är ett krav för möbelkategorin ljudabsorbenter. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga.

Skärmdämpning

För en möbel som används som en avskärmande enhet kan skärmdämpningen Δ Ls [dB] redovisas i form av ett diagram enligt ISO 20189:2018*. Komplett dokumentation på genomförda mätningar och beräkningar enligt standarderna ovan skall finnas tillgängliga när skärmdämpningen redovisas.

 

1.7     Glas

Glas i möbler skall uppfylla kraven i respektive standard för aktuell möbelkategori och användarmiljö enligt nedan angiven standard. Alternativt används säkerhetsglas*.

SS-EN 14072:2003

Möbler – Glas i möbler – Provningsmetoder.

* Glas uppfyller kraven för säkerhetsglas när:

- CE-märkt enligt SS-EN 12150-2:2004 alternativt,

- glaset uppfyller fragmentationsprovningen enl. SS-EN 12150-1:2015, § 8, eller

- glaset går sönder på ett sådant sätt som beskrivs i SS-EN 12600:2003 enl. typ B eller typ C.

 


2         MILJÖ

2.1     Obligatoriska materialkrav

Undantag från ”Obligatoriska materialkrav”:  Små enkla komponenter som kardborreband, blixtlås, tygstroppar, möbeltassar och liknande som inte är tillverkade av PVC, omfattas inte av de obligatoriska materialkraven.

 

Möbelproducenten ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kriterierna i Möbelfaktas materialkrav nedan följs. Det finns mallar för underleverantörsintyg att ladda ner på www.mobelfakta.se som kan användas som verifikat på att kravet är uppfyllt.

 

2.1.1    SVHC/ECHA:s kandidatlista

Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

 

2.1.2    Trä och träbaserade material

2.1.2.1         Träråvarans ursprung

Rutiner ska finnas som säkerställer att trä eller träbaserade material är spårbart och kommer från legala och acceptabla källor. Med acceptabla källor menas:

1. Har legal ägande/nyttjanderätt.

2. Följer nationellt och lokalt gällande lagar och bestämmelser beträffande brukande, miljö, arbete och

    välfärd, hälsa och säkerhet, samt andra parters nyttjanderätt.

3. Betalar relevanta skatter och avgifter som är kopplade till brukandet.

4. Följer CITES bestämmelser (gäller enbart vissa trädarter, se CITES hemsida).

 

2.1.2.2         Formaldehyd i träbaserade plana skivor

Träbaserade plana skivor* (spånskivor, träfiberskivor (inklusive MDF- och HDF-skivor)), OSB-skivor, plywood och skivor av massivt trä** som innehåller formaldehydbaserade tillsatser får inte emittera mer formaldehyd än motsvarande 0,124 mg/m³ (motsvarande E1 enligt EN 13986) enligt EN 717-1 eller likvärdig metod***.

* Kravet gäller inte formpressade detaljer.

** För vissa typer av skivor (t.ex. limfog) kan hänvisning ske till SDS för det lim som använts vid tillverkning av skivan.

*** Andra mätmetoder kan utgöras av t.ex. gasanalysmetod (EN 717-2) eller perforatormetod (EN 120).


 

2.1.3    Textil och skinn/läder

2.1.3.1         EU Ecolabel, Oeko-Tex & Svanen

Om aktuellt intyg från EU Ecolabel 2009/567/EG eller 2014/350/EU för ingående textilier finns, anses kraven vara uppfyllda för de ingående textilier intyget gäller.

Om aktuellt intyg från Oeko-Tex standard 100 (I, II, III, IV) för ingående textilier, skinn och/eller läder finns, anses kraven vara uppfyllda för de ingående textilier/skinn/läder som intyget gäller.

Om aktuellt intyg från Svanen (Nordic Ecolabelling of textiles, hides/skins and leather ver. 4 eller senare) för ingående textilier, skinn och/eller läder finns, anses kraven vara uppfyllda för de ingående textilier/skinn/läder som intyget gäller.

 

2.1.3.2         Flamskyddsmedel i textil/skinn/läder

Aktuellt varuinformationsblad, miljövarudeklaration, produktfakta, intyg från underleverantör eller annan dokumentation för ingående textil/skinn/läder ska finnas som styrker att nedan flamskyddsmedel inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 0,1 vikt% uppmätt värde per textil/skinn/läder.

Polybromerade bifenyler (PBBs)

CAS-nr: 59536-65-1

Dekabromdifenyleter (dekaBDE)

CAS-nr: 1163-19-5

Pentabromdifenyleter (pentaBDE)

CAS-nr: 32534-81-9

Oktabromdifenyleter (oktaBDE)

CAS-nr: 32536-52-0

Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP)

CAS-nr: 126-72-7

Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA)

CAS-nr: 5455-55-1

Hexabromcyklododekan (HBCDD)

CAS-nr: 25637-99-4

Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP)

CAS-nr: 115-96-8

 

2.1.3.3         Mjukgörare/ftalater i textil/skinn/läder

Aktuellt varuinformationsblad, miljövarudeklaration, produktfakta, intyg från underleverantör eller annan dokumentation för ingående textil/skinn/läder ska finnas som styrker att ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde max uppgår till 0,1 vikt%.

 

2.1.3.4         Formaldehyd i textil/skinn/läder

Aktuellt intyg, varuinformationsblad, miljövarudeklaration, produktfakta, intyg från underleverantör eller annan dokumentation ska finnas som styrker att halten formaldehyd i ingående textil/skinn/läder inte överstiger 300 ppm samt för textilier som används i barnmadrasser inte överstiger 75 ppm.

 

2.1.3.5         Smuts- och fettavvisning textil/skinn/läder

Aktuellt varuinformationsblad, miljövarudeklaration, produktfakta, intyg från underleverantör för ingående textil/skinn/läder eller annan dokumentation ska finnas som styrker att varken PFOA (perfluoroktansyra och salter/estrar av dessa) eller PFOS (perfluoroktansulfonat och föreningar av denna) förekommer i högre halt än 0,1 vikt% samt för belagda textilier inte överstiga halten 1 mikrogram per m2 avseende anjonen, dess metallsalter, halogeniden, amiden och/eller andra derivat (även polymerer).

 

2.1.3.6         Färgämnen textil/skinn/läder

Aktuellt varuinformationsblad, miljövarudeklaration, produktfakta, intyg från underleverantör eller annan dokumentation för ingående textil/skinn/läder eller liknande ska finnas som styrker att nedan färgämnen inte aktivt tillsatts eller att dess halt max uppgår till 50 mg/kg för varje enskilt färgämne.

Dispersionsfärgämnen

 

C.I. Disperse Blue 3

CAS-nr: 2475-46-9

C.I. Disperse Blue 7

CAS-nr: 3179-90-6

C.I. Disperse Blue 26

CAS-nr: 3860-63-7

C.I. Disperse Blue 35

CAS-nr: 12222-75-2

C.I. Disperse Blue 102

CAS-nr: 12222-97-8

C.I. Disperse Blue 106

CAS-nr: 12223-01-7

C.I. Disperse Blue 124

CAS-nr: 61951-51-7

C.I. Disperse Brown 1

CAS-nr: 23355-64-8

C.I. Disperse Orange 1

CAS-nr: 2581-69-3

C.I. Disperse Orange 37/76

CAS-nr: 13301-61-6

C.I. Disperse Red 1

CAS-nr: 2872-52-8

C.I. Disperse Red 11

CAS-nr: 2872-48-2

C.I. Disperse Yellow 1

CAS-nr: 119-15-3

C.I. Disperse Yellow 9

CAS-nr: 6373-73-5

C.I. Disperse Yellow 39

CAS-nr: 12236-29-2

C.I. Disperse Yellow 49

CAS-nr: 54824-37-2

C.I. Disperse Blue 1

CAS-nr: 2475-45-8

C.I. Disperse Orange 11

CAS-nr: 82-28-0

C.I. Disperse Orange 149

CAS-nr: 85136-74-9

C.I. Disperse Orange 3

CAS-nr: 730-40-5

C.I. Disperse Yellow 3

CAS-nr: 2832-40-8

C.I. Disperse Red 17

CAS-nr: 3179-89-3

Syrafärgämnen

 

Sodium bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)

CAS-nr: 51147-75-2

Disodium,chromium(3+),3-[(3-methyl-5-oxido-1-phenylpyrazol-4-yl)diazenyl]-4-oxidobenzenesulfonate,1-[(2-oxido-5-phenyldiazenylphenyl)diazenyl]naphthalen-2-olate

CAS-nr: 52587-68-5

[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromium

CAS-nr: 70236-49-6

Sodium bis[methyl [7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-1-naphthyl]carbamato(2-)]chromate(1-)

CAS-nr: 71839-85-5

Cuprate(2-), [μ-[[3,3'-[methylenebis[(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato]](6-)]]di-, sodium

CAS-nr: 85186-15-8

Disodium hydrogen bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxyphenyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)

CAS-nr: 102506-12-7

C.I Acid Yellow 220

CAS-nr: 70851-34-2

C.I. Acid Red 26

CAS-nr: 3761-53-3

Basiska (katjoniska) färgämnen

 

C.I. Basic Red 9

CAS-nr: 569-61-9


 

Mordant (betningsmedel)

 

Sodium dichromate

CAS-nr: 10588-01-9

Reaktivfärgämnen

 

Hydrogen tetrasodium bis[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonato(4-)]cobaltate(5-)

CAS-nr: 70776-55-5

Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)

CAS-nr: 84204-70-6

Cobaltate(3-), bis[6-amino-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, sodium

CAS-nr: 85049-76-9

C.I. Reactive Blue 220

CAS-nr: 90341-71-2

Cuprate(4-), [2-[[[[2-hydroxy-3-sulfo-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(6-)]-, sodium

CAS-nr: 90341-72-3

Direktfärgämnen

 

C.I. Direct Black 38

CAS-nr: 1937-37-7

C.I. Direct Red 28

CAS-nr: 573-58-0

C.I. Direct Blue 6

CAS-nr: 2602-46-2

Pigment

 

Cadmium sulphide

CAS-nr: 1306-23-6

Lead orange

CAS-nr: 1314-41-6

Sodium chromate

CAS-nr: 7775-11-3

Potassium dichromate

CAS-nr: 7778-50-9

Lead(II) acetate basic

CAS-nr: 51404-69-4

Chromium, [3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfona

CAS-nr: 70236-49-6

Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)

CAS-nr: 70942-15-3

 

2.1.3.7         Garvning av skinn/läder

Dokumentation ska finnas som styrker att ingående skinn/läder inte är garvat eller på annat sätt behandlat med krom VI, arsenik, kadmium eller bly, enligt nedan.

Krom VI

CAS-nr: 18540-29-9

Medelkoncentration högst 3 ppm (Testrapport med analys enligt: CEN/TS 14495 eller motsvarande)

Arsenik

CAS-nr: 7440-38-2

Ingen restkoncentration (detektionsgräns 1,0 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)

Kadmium

CAS-nr: 7440-43-9

Ingen restkoncentration (detektionsgräns 10 ppm, Testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)

Bly