Systematiskt arbete med socialt ansvar

Följande krav på systematiskt arbete ska vara uppfyllda:

Inom den egna verksamheten

Möbelföretaget ska arbeta systematiskt med socialt ansvar inom den egna verksamheten. Kraven i Möbelfaktas kravspecifikation ska finnas inarbetade i möbelföretagets verksamhetssystem och följas upp genom egenkontroll.

I leverantörskedjan

Möbelföretaget ska arbeta systematiskt med att Möbelfaktas krav inom Socialt ansvar ska efterlevas i leverantörskedjan.

Företaget ska ha kunskap om var möbeln och de ingående delarna tillverkas. Kraven ska ställas på leverantörer på så sätt att de gäller där faktisk tillverkning av möbel och ingående delar sker. Riskanalys ska genomföras avseende avvikelser gentemot kraven i Möbelfaktas kravspecifikation.

De möbelföretag som anlitar leverantörer där analysen visar att det finns risk för avvikelser gentemot kraven ska ha upprättade rutiner för leverantörsutvärdering, revisioner på plats i produktionen och förbättringsarbete.*

Möbelproducenten ska kunna redovisa dokumentation som styrker ovanstående.
 *Möbelföretaget ska senast inom ett år ha utvecklat och implementerat ett systematiskt arbetssätt från det datum som Möbelfaktas krav på socialt ansvar erkänts av företaget.

 

Verktyg för
systematiskt arbete 

ladda_ner Guide i Socialt ansvar

ladda_ner Riskbedömning - exempelmall

ladda_ner Initial assessment of suppliers

ladda_ner Basic social compliance checklist

 

Dokumenten är frivilliga att använda.

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se