Socialt Ansvar

Möbelproducenten måste ta hänsyn till ett antal sociala och etiska aspekter, bland annat när det gäller sitt ansvar gentemot arbetstagare och för de förhållanden som råder under produktionen. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring ”Code of Conduct” (uppförandekod) och Möbelfaktas krav på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact.

Verkställande direktör eller styrelseordförande ska intyga att företaget genom ett systematiskt* arbete tillser att möbeln och de ingående delarna** tillverkas i enlighet med kraven inom Socialt ansvar i Möbelfaktas kravspecifikation. 

"The Global Compact"
På "World Economic Forum" i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Kofi Annans initiativ ledde till bildandet av "The Global Compact" – tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som riktas till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. I Möbelfaktas ingår dessutom krav på god arbetsmiljö.

Möbelproducenten ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kriterierna i Möbelfaktas krav angående socialt ansvar följs.*För beskrivning av vad ett systematiskt arbete innebär, se Möbelfaktas ”Guide för socialt ansvar”. (under Deklarering)
**Standardiserade detaljer som skruvar, brickor, häftklamrar, tassar m.m. är undantagna.

Möbelfakta erbjuder stöd


Som stöd i arbetet med socialt ansvar finns följande:
 
Möbelfaktas ”Guide Socialt ansvar”
Möbelfaktas utbildningar
Riskanalys, inkl. landriskanalys
  Se länktips under avsnittet Riskanalys i denna guide.
Riskanalys, exempelmall
  Se exempel på mall för riskanalys av möbeln och dess ingående delar och material.
Möbelfaktas ”Underleverantörsintyg Social ansvar”
  Detta dokument kan användas för de företag som inte ställer egna krav på leverantörerna  motsvarande Socialt ansvar i Möbelfaktas kravspecifikation.
Möbelfaktas Deklarering / Möbelfaktas Kravspecifikation
  Frågorna kan användas som självutvärderingsformulär för agenter och grossister.
Frågor för initial leverantörsutvärdering ”Möbelfakta Initial assessment of suppliers”
Checklista Socialt ansvar ”Basic social compliance checklist Möbelfakta”
  En enklare checklista som möbelföretaget kan använda vid egna leverantörsbesök. 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se