Socialt Ansvar

Möbelproducenten måste ta hänsyn till ett antal sociala och etiska aspekter, bland annat när det gäller sitt ansvar gentemot arbetstagare och för de förhållanden som råder under produktionen. Utgångspunkten är FN:s riktlinjer kring ”Code of Conduct” (uppförandekod).

Verkställande direktör eller styrelseordförande skall intyga att företaget genom ett systematiskt* arbete tillser att möbeln och de ingående delarna** tillverkas i enlighet med kraven inom Socialt ansvar i Möbelfaktas kravspecifikation. Kraven på Socialt ansvar är utformade utifrån FN:s Global Compact.

På "World Economic Forum" i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Kofi Annans initiativ ledde till bildandet av "The Global Compact" – tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som riktas till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. I Möbelfaktas ingår dessutom krav på god arbetsmiljö.

Möbelproducenten ska kunna uppvisa en samlad dokumentation som styrker att kriterierna i Möbelfaktas krav angående socialt ansvar följs.*För beskrivning av vad ett systematiskt arbete innebär, se Möbelfaktas ”Guide för socialt ansvar”. (under Deklarering)

**Standardiserade detaljer som skruvar, brickor, häftklamrar, tassar m.m. är undantagna.

 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se