Miljöledningssystem

Möbelfakta rekommenderar att man som företag använder sig av någon form av miljöledningssystem. Ett väl implementerat och i organisation accepterat ledningssystem utgör ett viktigt verktyg för att effektivisera och rationalisera företagets miljöarbete.

Ledningssystemet brukar inbegripa policyer, mål, rutiner, instruktioner, mallar och journaler rörande miljöområdet. Ofta är "dokumenten" sammanknutna i en mapp, pärm, datamapp eller i ett intranät. Syftet med ett miljöledningssystem är att styra och dokumenterat minska miljöpåverkan från företaget och dess aktiviteter.

Vanliga miljöledningssystem är t.ex. ISO14001 där man på ett systematiskt sätt arbetar med planering, genomförande, uppföljning samt åtgärder för kontinuerlig förbättring av företagets miljöarbete.

Ett mindre omfattande ledningssystem utgörs av t.ex. FR2000 som är ett processorienterat system från förfrågan till leverans. Tolkning av ISO 14001, miljökraven, har vävts in i de olika delkriterierna i det processorienterade flödet. Detta för att på ett enkelt och vägledande sätt ge möjlighet att se den miljöpåverkan som företaget har i den dagliga driften och med miljöpolicyn som bas och med nedbrutna mål kunna reducera påverkan på miljön på ett konsekvent och systematiskt sätt.

Om man som företag inte har ett miljöledningssystem ska man säkerställa att det finns en samlad dokumentation som redovisar det miljöarbete man bedriver. För Möbelfakta krävs att de dokument man åberopar för att påvisa att man uppfyller Möbelfaktas kriterier finns samlade och är tillgängliga vid en stickprovskontroll.
 

Sök

Möbelfakta
Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Besöksadress: Storgatan 19,  Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 72 50 (vxl)
E-post: info@mobelfakta.se 
Webbplats: mobelfakta.se