TMF kan du inte se brevet? Klicka här!
TMF

Nyheter Möbelfakta #1 2014

Möbelfakta har fortsatt att växa under början av 2014. Vårt arbete för att utveckla såväl hantering som innehåll i systemet pågår. Bland annat arbetar vi med en förbättrad produktvisning på vår hemsida, planering av elektroniska deklarationer, engelska översättningar och utveckling av kraven inom socialt ansvar. Vi besöker även löpande upphandlare och andra intressenter för informations- och dialogmöten. Kontakta gärna oss om du vill att vi besöker er: info@mobelfakta.se.

 


Genomförda ändringar i Möbelfakta

 

Klädsel

I mars uppdaterades kravkriterierna gällande textil för inomhusmöbler.
Krav på sömskridning: EN-13936-3 har infört som alternativt krav till 13936-2.
Färgförändring: SS-EN ISO 12947-2, uppdaterade testmetoder.
Färghärdighet mot gnidning: SS-EN 105-X12, uppdaterade testmetoder.
Tillägg avseende dimensionsändring, märkning, brand och undantag från kraven.

Se kravspecifikation för detaljer.

1.5.2 Textil (inomhusmöbler)

 


Uppdateringar inom socialt ansvarstagande 2015

Just nu pågår ett arbete med att utreda hur delen socialt ansvar inom Möbelfakta kan stärkas ytterligare. Möbelfakta ämnar förbättra uppföljningen av kraven samt ta fram olika verktyg och guider till anslutna företag. Med konsultation från experter från området planerar vi just nu för denna uppdatering. Arbetet kommer att pågå under 2014 och införandet av de reviderade kraven planeras till 2015.

 


Tekniska Kommittén för Möbler

Den 5 mars sammanträdde TMF:s Tekniska kommitté för möbler på Sherwin-Williams i Märsta och fokusämnet för mötet var ytbehandling. Vid mötet diskuterades krav på laminat, ”ångtest” för kök och bad, revision av Möbelfaktas miljökrav, krav på socialt ansvar, införande av garantitid för märkta pordukter med mera.

Ta del av protokollet på mobelfakta.se

 

Tillgängligt för inloggade Möbelfakta- och TMF-medlemmar

Nästa möte med TK-möbler äger rum den 16 september 2014.

 


Tekniska Kommittén för Miljö

TK-miljö hade möte i mars. Gruppen har till uppgift att utvärdera och ta ställning de miljökrav som branschen ställs inför och att utveckla Möbelfaktas miljökrav. Under mötet var Miljöstyrningsrådet inbjudna att tala om sina kriterier för upphandling av möbler och diskutera möjligheterna att långsiktigt harmonisera kraven i Möbelfakta och MSR. Dock råder en viss osäkerhet kring MSR:s framtida roll efter den förestående flytten till Konkurrensverket. TMF håller löpande kontakt med MSR.

 

Miljökraven i Möbelfakta kommer att revideras under 2014/15 – dels för att fånga upp några områden som tidigare inte varit inkluderade (t.ex. krav på lim och metall) och dels för att om möjligt harmonisera med Miljöstyrningsrådet. Dessutom förs diskussioner att förtydliga vissa krav där det idag råder oklarheter – bland annat fattade TK-miljö beslut om att förtydliga att vissa ”småkomponenter” ska undantas miljökrav på motsvarande sätt som idag sker i Svanens kriterier – exempelvis beslutades att detaljer som kardborreband, blixtlås och platsdetaljer under 50 gram undantas miljökrav.

 


Engelska översättningar

Då allt fler intressenter efterfrågar engelsk dokumentation så kommer flera av de befintliga svenska dokumenten att översättas till engelska. I dagsläget finns alla krav samlade i ett och samma dokument under fliken "About Möbelfakta" på www.mobelfakta.se.

 


EU ECO-label för (trä)möbel

Revidering pågår av EU ECO-label för (trä)möbel. På uppdrag av EU-kommissionen driver JRC-IPTS ett arbete med syfte att inkludera alla typer av möbler vilket innebär att kraven måste kompletteras att gälla fler material än bara trä. TMF sitter med i referensgruppen där de nya kriterierna diskuteras och har fört fram en rad påpekanden rörande bland annat kraven på ytbehandling, emission av formaldehyd, certifierat virke och trälim. Generellt var kraven till en början mycket hårda och initialt var det tveksamt om det fanns realistiska möjligheter att uppfylla dem. Efter att representanter från olika industrigrenar beretts möjlighet att kommentera såväl muntligt under workshops och skriftligt har några av kraven justerats så att de är mer realistiska att uppfylla – dock är kraven fortsatt högt ställda.

EU Ecolabel menar att de vill vara pådrivande att ta fram miljövänliga lösningar och ambitionen är att max 20% av produkterna på marknaden ska klara kraven. TMF har haft som ambition att kraven i EU ECO-label i möjligaste mån ska stämma överens med Möbelfaktas miljökrav.

 


Kurstillfällen 2014
 

Deklarering och märkning av möbler

15 oktober, Borås

Till kursinformation och priser

 

Möbelfakta för säljare och marknadsförare

Vi erbjuder utbildning i Möbelfakta anpassad för säljare eller marknadsförare hos möbelföretag som arbetar med Möbelfakta. Kursen är en halv dag och ger grundläggande kunskaper om Möbelfakta och dess krav. Fokus för kursen är hur märkningssystemet kan användas vid upphandlingar, inköp, produktutveckling och inte minst vid marknadsföring och försäljning.

Kursen hålls vid önskemål. Kontakta oss vid intresse.

E-post: info@mobelfakta.se, tel: 08-762 72 62

Till kursinformation och priser

 


EU-kommissionens ”Possbile Furniture Products Initiative”

EU-kommissionen (DG Enterprise and Industry) har initierat ett projekt med syfte att införa någon typ av märkning av möbler. Målet är att genom mer omfattande och transparent information bidra till att den enskilda konsumenten ska kunna göra mer medvetna val vid köp av möbler bland annat genom att underlätta för konsumenten att ta andra aspekter i beaktande än enbart pris.

 

Man har utfört en undersökning i fyra delar enligt nedan:

1. SWOT-analys av Europeisk möbelindustri med fokus på de nyckelfaktorer som kan bidra till industrins konkurrenskraft.

2. Kartläggning av och jämförelse mellan märkningar inom EU.

3. Konsumentundersökning där 5072 konsumtenter i 10 medlemsländer tillfrågats om vilken typ av information de önskar vid köp av möbel samt vilka egenskaper hos en möbel man är beredd att betala mer för.

4. Preliminära resultat från vad företrädare för olika branscher anser om behov av märkning/info samt omfattning av info. Denna del kompletteras genom workshops under 2014.

 

Några intressanta resultat från de undersökningar som hittills genomförts:

Enda märkningen inom EU med krav på socialt ansvar är svenska Möbelfakta.

 

När konsumenter ombads ranka 4 egenskaper vid köp av möbler rankade >60% funktion och utförande på plats 1, 60% rankade pris på plats 2, 56% rankade miljövänlig och säker på plats 3, 66% rankade varumärke på plats 4.

 

När konsumenter ombads ranka egenskaper de är beredda att betala mer för vid köp av möbler blev resultatet följande:

1. Hållbar/tålig, 2. Enkel att underhålla, 3. Ofarlig/säker för människor att använda, 4. Miljövänlig och tillverkad med socialt ansvar (delad 4:e-plats)

 

Undersökning, analys och rapport är utförd av Centre for European Policy Studies (CEPS) i samarbete med Centre for Industrial Studies (CSIL), Demetra och Economisti Associati. TMF sitter med i referensgrupp och bevakar detta arbete fortlöpande.

 


Möbelfaktastatus

Idag finns 339 möbler/möbelserier av 31 producenter märkta med Möbelfakta.

De senaste i raden av Möbelfaktamärkare är .


Abstracta (1)

Albin i Hyssna (15)

Blå Station (10)

Edsbyverken (27)

EFG (2)

Ekdahls Möbler (15)

EKV Bord & Stolar (10)

Form2 (2)

Frapett (12)

Gärsnäs (12)

Hans K (1)

Horreds (17)

Ire (2)

Johanson Design (7)

Kinnarps (20)

Lammhults (14)

Malmstolen (4)

Martela (14)

Materia (11)

NC Nordic Care (41)

Offecct (11)

SA Möbler (3)

Scandinavian Business Seating (19)

Skandiform (20)

Stolab (14)

Swedese (19)

Thule Möbler (1)

TreCe (10)

Träteknik (1)

Vilax (1)

Voice (2)

 


Kalendarium 

2014-05-07: Sustainability Day, Stockholm
2014-05-21: Miljö- och Kemidagarna, Göteborg (2 dgr)
2014-05-27: Tillståndet i Miljön, Stockholm
2014-05-28: Sustainable Brands, Istanbul (2 dgr)
2014-09-16: Möte, Tekniska Kommittén för möbler
2014-10-15: Kurs i deklarering och märkning av möbler, Borås
2014-11-05: Sustainable Brands, London (3 dgr)
2014-11-18: Möbeldagen, Borås


Hundranian av Stolab, godkänd i april 2014


Seminarium om Möbelfakta för upphandlare på Stockholm Furniture Fair 2014

TMF