TMF kan du inte se brevet? Klicka här!
TMF

Möbelfakta nyhetsbrev #2 2015

 


Möbelfakta fyller fem!


En första presentation på Möbeldagen 2010, samt den stora lanseringen på Stockholm Furniture Fair 2011. Möbelfakta, i nuvarande nya versionen med tre kravområden, fyller fem år!
En tillbakablick och välbekant känsla av att tiden går fort när man har roligt, kan konstatera att märkningssystemet är starkare än någonsin.


Efter fem år har vi ett stadigt ökande intresse från branschens producenter där antalet möbler och möbelserier som är märkta med Möbelfakta nu med marginal är över 500! Antalet deklaranter, deklarationer samt efterfrågan av Möbelfakta-märkta möbler ökar också ständigt, liksom intresset från upphandlare. Den senaste tiden har Möbelfakta även fått internationell uppmärksamhet.


I och med Möbelfaktas utveckling har också TMF påbörjat ett samarbete med en extern part som ska granska och godkänna deklarationer samt utföra stickprovskontroller.
Nedan kan ni läsa mer om samarbetet samt senaste nytt inför Stockholm Furniture Fair och vad som händer inom respektive kravområde.

 

Kom och 5-årsfira med oss på möbelmässan!

 

 


 

Möbelfakta på möbelmässan
Möbelfakta och Stockholm Furniture Fair har sedan 2011 varit ett synonymt begrepp och 2016 blir inte undantag. TMF:s satsning för kommande mässa går under namnet ”Hållbar konkurrens” där Möbelfakta frontas i ena hörnan av vår monter, AG:04.
Med ett hållbart tänkt genom hela produktionskedjan har märkningssystemet vunnit mer och mer gehör – inte minst genom kravuppdateringar inom miljö och socialt ansvar – och Möbelfakta kommer att presenteras på olika sätt, bl a via Möbelfakta-märkta stolar (se nedan).
Möbellfakta är även aktuellt med två mäss-seminarier:
• Torsdag 11/2,kl 14-15; Hållbar upphandling med Möbelfakta (Robin Ljungar/Anders Rosenkilde)
• Hållbar märkning, så väljer du rätt (Robin Ljungar) - Materialbiblioteket – ännu en klart med med exakt datum/tid
 

Sökes: Möbelfakta-märkta stolar till möbelmässan
Till 2016 års möbelmässa, där vi kommer hålla till i monter AG:04 med fokus Hållbar Konkurrens, söker vi:
- Möbelfakta-märkta stolar som vi kan låna under veckan. Stolarna kommer ingå i TMF:s monter och stå runt ett långt bord. Vi söker stolar utan armstöd som är svarta, vita, eller av trä.
- Vi efterlyser även filmer från produktionsmiljö som vi kan spela upp på bildskärm i vår monter.
Vi kommer gå ut med förfrågan i separat mejl, men ni kan redan nu höra av er till Inger Thunvik (inger.thunvik@tmf.se) om ni har stolar eller filmer att visa upp.
 

Tredjepartsgranskning Möbelfakta – deklarationer & stickprov
Möbelfakta kommer att påbörja ett samarbete med en extern part som ska granska och godkänna deklarationer samt utföra stickprovskontroller. Detta är en naturlig utveckling av Möbelfakta då volymerna stiger med ökat antal märkande företag och många nya möbler samt en strävan att öka inslaget av tredjepartskontroll. Med början 2016 kommer deklarationsgranskning och stickprov successivt att tas över av vår externa part. TMF kommer fortsatt att vara huvudman för Möbelfakta och ansvara för innehållet i de tre delarna kvalitet, miljö och socialt ansvar samt fortsatt sköta rådgivning, utbildning och support. Det nya för 2016 är att kontroll av efterlevnad ska utföras av tredje part. Utförlig information om detta kommer att skickas till samtliga möbelfaktadeklaranter.
 

Prisjustering
Med anledning av att Möbelfakta ska öka inslaget av tredjepartsgranskning och starta samarbete med extern part för granskning av deklarationer och stickprover så kommer prismodellen för Möbelfakta att förändras. Under 2016 kommer årsavgiften till Möbelfakta utgöras av en fast del och en rörlig del som är beroende av antalet godkända möbler. Ambitionen är att Möbelfakta ska vara självbärande och borga för hög kvalitet och stärkt integritet i systemet.
Inom kort publiceras avgifterna för 2016 på mobelfakta.se/om_mobelfakta/priser
 

GPP och ECO-label
EU-kommissionens arbete med att ta fram uppdaterade versioner av såväl GPP (Green Public Procurement) som ECO-label for furniture kommer snart att vara avslutat. Sannolikt kommer publikation att ske tidigt 2016. För Sverige är den nya versionen av GPP viktig eftersom framtida revideringar av kriterier som tillämpas inom offentlig upphandling av möbler tar intryck av GPP. TMF har tillsammans med EFIC kommenterat och försökt påverka både GPP och ECO-label så att kraven blir relevanta och rimliga.
Sammanfattningsvis kan man säga att ECO-label har mycket högt ställda krav och de har en uttalad ambition att cirka 20 % av produkterna på marknaden ska klara kraven medan kraven i GPP är mer pragmatiska. GPP ska kunna användas och säkra ett brett sortiment av produkter.
 

Deklarationsblankett med komplettering av underleverantörsintyg
Under oktober publicerades en något reviderad version av deklarationsblanketten – inga krav har förändrats men blanketten har kompletterats med rutor för underleverantörer och SVHC för varje ingående typ av material. Detta för att underlätta för deklaranten i kontakt med undereleveranörer som ska intyga att kraven är uppfyllda.
Dessutom finns det särtryck av deklarationen att ladda ner för respektive material (såväl på svenska & engelska).
Gå till följande sida
 

Projekt Ytbehandling och desinfektion i vårdmiljö
TMF har initierat ett samarbetsprojekt för att undersöka utmaning och möjligheter vad gäller desinfektion av möbelytor i vårdmiljö. Inom offentlig upphandling ställs höga krav på såväl ytors motståndskraft som tuffa miljökrav på de ytbehandlings¬produkter som används vid tillverkning av möbler. Möbelfakta ställer krav på låga halter lösningsmedel (VOC) samt begräsningar vad gäller vissa faroangivelser för lacker. Dessa miljökrav kan vara svåra att uppfylla och samtidigt tillmötesgå de behov av regelbunden desinficering.
Syfte och långsiktigt mål med detta arbete är att stimulera framtagande av produkter för ytbehandling och/eller desinficering som uppfyller de krav som ställs på miljö, kvalitet och effektiv desinficering. TMF har därför tagit initiativ till att skapa en mötesplats för möbelproducenter, leverantörer av desinfektionsmedel samt leverantör av färg/lack för ytbehandling. Hittills har två möten hållits och ytterligare arbete är planerat.
 

Möbelfakta-reportage i Svensk Träindustri
Möbelfakta frontas rejält i färska numret av tidningen Svensk Träindustri. Det är mesta märkaren NC Nordic Care som berättar om sitt fokus på miljö- och hållbarhetsarbete samt 60 deklarerade och märkta möbler i dagsläget.
Klicka vidare till tidningen

 


 

CL - Kvalitet_puff

 

Översyn av kraven på klädselmaterial
Den 22 oktober samlades drygt 20-talet textileverantörer och möbelproducenter på Swerea IVF i Mölndal för att gå igenom Möbelfaktas krav på främst textila klädselmaterial och diskutera hur dessa tillämpas och deras relevans. Det blev mycket diskussioner om provningsmetoder, osäkerheter i erhållna resultat samt valda kravnivåer. Resultaten från dagens diskussioner samt inskickade underlag ligger nu till grund för en översyn av valda provningsmetoder och kravnivåer. Ett nytt förslag till kravspecifikation för klädselmaterial kommer att skickas ut på remiss under december 2015 med remisstid till sista januari 2016.
Målsättningen är att publicera de reviderade kraven 1 april 2016.
 

Kommande ändringar i avsnitt Kvalitet
I den tekniska kommitté för möbler som TMF driver har det under året kommit upp förslag till ändringar och kompletteringar som under hand har utretts av undergruppen TK Kvalitet. Det mesta rör sig om förtydliganden och alternativa eller kompletterande krav och egentligen ingen höjning av kravnivåerna. Exempelvis kommer det införas krav för bordskärmar så även dessa kan märkas med Möbelfakta samt en alternativ repstandard för ytor.
De reviderade kvalitetskraven gäller från 1 april 2016 men publiceras i januari 2016.

 


 

CL - Miljo_puff


Miljökrav
Den 1 maj 2015 infördes nya miljökrav i Möbelfakta. Dessa krav harmoniserar fullt ut med Upphandlingsmyndighetens baskrav på möbler i offentlig upphandling. För varje baskrav så anges Möbelfakta som förslag på verifikat. Skärpningar har bland annat skett vad gäller träråvara, mjukgörare, färgämnen i textilier, lim, metall samt ett generellt förbud mot SVHC.
Alla företag med märkta möbler ska innan 30 april 2016 intyga att man uppfyller de nya kraven.

 


 

CL - Socialt_puff


Socialt ansvar – 2015 års krav
Nu har det snart gått ett år sedan de nya kraven på socialt ansvarstagande infördes i Möbelfakta. De nya kraven – som ska vara uppfyllda senast den 31 december 2015 - innebär en skärpning vad gäller kartläggning av underleverantörer och riskanalys av dessa. I de fall man inte kan påtala ”låg risk” krävs åtgärder för att säkerställa att kraven på socialt ansvarstagande följs.
Under 2016 kommer det vara extra fokus på efterlevnad av de sociala kraven hos Möbelfakta-märkande företag och deras underleverantörer. Det är viktigt att alla företag med märkta möbler uppfyller de nya kraven innan året är slut och arbetar systematiskt med socialt ansvarstagande.

OBS! Se under Utbildning - extrainsatt obligatorisk kurs, nya kraven inom socialt ansvar
 


Symbol


Statistik

(per 20151105)
 

Antal Möbelfakta-märkta möbler: 529

Antal Möbelfakta-deklarerande företag: 44

Antal Möbelfaktadeklaranter: 162

 

Topp-10 - företag med flest märkta möbler:
OBS! Notera att varje Möbelfakta-godkännande kan innehålla flera varianter av samma möbel.

 

 Företag  Antal deklareringar
 NC Nordic Care  60
 Lammhults  41
 Edsbyverken  37
 Skandiform  32
 Johanson Design  29
 Swedese  29
 Gärsnäs  27
 Stolab  23
 Kinnarps  21
 Martela  21

 


Symbol

 

Utbildningar

 

 

Extrainsatt, obligatorisk kurs; nya kraven inom socialt ansvar - 8 december kl 10.00-14.00, Näringslivets Hus i Sthlm.
Läs mer
 

Deklarantutbildning - 8 mars och 20 september 2016, Näringslivets Hus i Sthlm.
Läs mer

 


SFF_NLF_SDW_black223


9-13 februari frontas Möbelfakta på mässan. 


Möbelfakta-NC-681x1024


NC Nordic Care behåller täten när det gäller flest Möbelfakta-märkta möbler, här pallen Sputnik. 

 

TMF